หน้าแรก สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์
42 เรื่อง หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
   
 
ห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab) กับนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ
8 ธันวาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
โลกเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติและดำเนินไปภายใต้อัตราเร่งที่สูงขึ้น ประเด็นปัญหาและความต้องการทางสังคมใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา ความท้ายทายสำคัญของรัฐบาลทั่วโลกก็คือ รัฐจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้เช่นไร แต่โดยเหตุที่ปัญหาและความต้องการล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งใหม่ เรามิอาจจะใช้วิธีการเดิม ๆ รับมือได้อีกต่อไป คำถามสำคัญคือ ความคิดใหม่และวิธีการใหม่ที่จะกลายมาเป็นมาตรการเชิงนโยบายใหม่ ๆ ของภาครัฐเพื่อมารองรับความเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะแสวงหามาจากที่ใดและอย่างไร
วิกฤตโควิด-19: การเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง
16 ตุลาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
การระบาดของเชื้อโควิด-19 แสดงให้เห็นได้ชัดว่าการเมือง (politics) นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกได้จากชีวิตประจำวัน โรคอุบัติใหม่ได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตที่ว่ามันเพียงปัญหาด้านสาธารณะสุขสู่ปัญหาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ
นโยบายการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลสารสนเทศกับการรับมือกับข่าวลวง
16 ตุลาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
ในปัจจุบันสื่อออนไลน์กลายมาเป็นช่องทางที่ผู้คนจำนวนมากใช้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกออนไลน์กลายมาเป็นพื้นที่ทางการเมืองของเยาวชนที่เกิดและเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ/Economic Democracy (ตอนที่ 2): นโยบายและแนวปฏิบัติ
23 กันยายน 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ/Economic Democracy (ตอนที่ 2): นโยบายและแนวปฏิบัติ ในบทความตอนที่แล้ว ผู้เขียนอธิบายความหมายและแนะนำหลักการสำคัญ ๆ ของประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจโดยอ้างอิงจากงานของ Andrew Cumbers เป็นหลัก โดยเสาหลักสามประการของประชาธิปไตยเศรษฐกิ
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ/Economic Democracy (ตอนที่ 1): แนวคิด และ หลักการ
21 กันยายน 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
ในหลายปีที่ผ่านมานั้น มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ได้เพิ่มความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย (democratic disaffection) และเพิ่มความขัดแย้งท
สำรวจการประท้วงท่ามกลางวิกฤตโควิด-19: โลก เบลารุส และไทย
10 กันยายน 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
สำรวจการประท้วงท่ามกลางวิกฤตโควิด-19: โลก เบลารุส และไทย เมื่อปีที่แล้วเพียงปีเดียว เกิดการประท้วงของคลื่นมหาชนใน 114 ประเทศ แม้ในแต่ละพื้นที่จะมีพลวัตต่างกันอันเป็นผลจากการเมืองภายในประเทศ ทว่ามีเหตุร่วมกันบางประการ เช่น ความเหลื่อมล้ำ การทุจริต
AI ในสภา (?) : ความท้าทายของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ท่ามกลางกระแสความพลิกผันปั่นป่วน (Disruption)
17 สิงหาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
นับตั้งแต่เข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของศตวรรษที่ 21 โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ด้วยการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่ช่วยส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมร้อยโลกเข้าไว้ด้วยกันอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีนักวิชาการส่วนหนึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่
เส้นทางประชาธิปไตยกับการเมืองบนท้องถนนในสาธารณรัฐเกาหลี
11 สิงหาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
เส้นทางประชาธิปไตยกับการเมืองบนท้องถนนในสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2020 เป็นวาระครบรอบ 33 ปี ของการลุกฮือประท้วงรัฐบาลเผด็จการเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลีโดยประชาชนทั้งประเทศ (the June 10 Democratic Pr
นวัตกรรมประชาธิปไตยในบอร์ดเกม
5 สิงหาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
นวัตกรรมประชาธิปไตยในบอร์ดเกม บอร์ดเกมมิได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ของความสนุกสนาน แต่สามารถเป็นห้องเรียนประชาธิปไตยได้ดีทีเดียว เพียงแต่ต้องอาศัย “กลไกเกม” ที่เอื้ออำนวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในความหมายของพื้นที่สาธารณะในแบบฮาเบอร์มาส กล่าวคือเป็นกา
ประชาธิปไตยดิจิทัลกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
24 กรกฎาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปในทุก ๆ มิติ รวมถึงมิติด้านการเมือง ที่เกิดเป็นคำว่า ประชาธิปไตยดิจิทัล
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555