หน้าแรก สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์
42 เรื่อง หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
   
 
พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่
17 มิถุนายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
ในรอบ 7 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว ซึ่งทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้ทันเช่นกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหาหนังสือทางวิชาการของไทยเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจที่จะสามารถครอบคลุมทุกประเ
ดิเรกทอล์ค 2560: ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ
17 มิถุนายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อนำไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแ
ดิเรกทอล์ค 2561: ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย
17 มิถุนายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อนำไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแ
การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (เยอรมันตะวันออก) อันนำไปสู่การเปิดกำแพงเบอร์ลินในปี ค.ศ.1989 (The Revolution in the German Democratic Republic (East Germany) Leading to the Demolition of the Berlin Wall in the Year 1989)
17 กันยายน 2561
สิ่งพิมพ์
 
 
งานวิจัยเรื่อง การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (เยอรมันตะวันออก) อันนำไปสู่การเปิดกำแพงเบอร์ลินในปี ค.ศ.1989 ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ ประการแรกนั้นเพื่อศึกษาเหตุปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่นำไปสู่การปฏิวัติในเยอรมั
โหวตเพื่อใคร: ตามใจ ตามพรรค หรือ ตามฝ่าย New!
16 กรกฎาคม 2561
สิ่งพิมพ์
 
 
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาด้วยจุดประสงค์สองอย่าง หนึ่ง เพื่อเพิ่มผลงานการศึกษาในเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ซึ่งยังขาดแคลนและขาดความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ได้มุ่งกล่าวว่าการศึกษาในประเด็นนี้จะไม่
“เพื่อนบ้าน” พลวัตรเชิงอำนาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4 สิงหาคม 2560
สิ่งพิมพ์
 
 
หนังสือ “เพื่อนบ้าน”: พลวัตรเชิงอำนาจ ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เล่มนี้เป็นหนังสือที่พัฒนาและปรับปรุงมาจากโครงการวิจัยเรื่อง “ความมั่นคงและพลวัตรเชิงอำนาจในประเทศเพื่อนบ้าน: นัยยะที่มีต่อประเทศไทย”
การบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย
12 พฤษภาคม 2560
สิ่งพิมพ์
 
 
หนังสือ เรื่อง การบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย เล่มนี้เป็นหนังสือที่พัฒนามาการผลงานวิจัยในชื่อเดียวกัน เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การตอบคำถามการวิจัยสองข้อด้วยกัน ข้อแรก การบริหารคนเก่งที่ใช้ในภาครัฐของต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร์) มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรและเป็นไปตามมุมมองพื้นฐานใด และข้อที่สอง การบริหารคนเก่งที่ใช้ในภาครัฐของไทยมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรและเป็นไปตามมุมมองพื้นฐานใด (เปรียบเทียบระหว่างโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงาน ก.พ.ร. กับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงาน ก.พ. และโครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ ที่ใช้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดำเนินงานของประเทศไทย (United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) And Its Implementation in Thailand)
6 กุมภาพันธ์ 2560
สิ่งพิมพ์
 
 
หนังสือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดำเนินงานของประเทศไทย (United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) and Its Implementation in Thailand) เล่มนี้ เป็นการปรับปรุงจากงานวิจัยชื่อเดียวกันที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยเหตุผลในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ก็เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ รวมไปถึงการนำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับกรอบกติกาของอนุสัญญาฯ ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ การระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
"สำรวจวรรณกรรมทางวิชาการว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย"
16 กรกฎาคม 2558
สิ่งพิมพ์
 
 
ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ ประการแรกนั้น เพื่อสำรวจและรวบรวมวรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย ในสองช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ช่วงแรก ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียในช่วงสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ค.ศ. 189
TU-ASEAN Political Outlook
14 สิงหาคม 2557
สิ่งพิมพ์
 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555