หน้าแรก สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์
16 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
1 | 2
   
 
Book Review (I)
18 ธันวาคม 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
ปริทัศน์หนังสือ: 1)ครอบครัวจินตกรรม: บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชนการปกครอง และรัฐ. 2)ไทยปิฎก: ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย. 3)พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่. โดย ชุติเดช เมธีชุติกุล นักศึกษาปริญญาโท (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนะนำหนังสือ (แนวปรัชญาการเมือง)
16 ธันวาคม 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
1. Contexts of Justice (1994/2002) -By Rainer Forst “ช่วยสร้างความเข้าใจต่อทฤษฎีเสรีนิยมกับประชาธิปไตย ปัจเจกนิยมกับชุมชนนิยม รวมถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างทั้งสองแนวคิดซึ่งอาจประนีประนอมได้หากมโนทัศน์ของ “สิ่งที่ดีร่วมกัน” ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทชุมชน กับ “ความถูกต้องที่เป็นสากล” ที่เพิกเฉยต่อบริบทดังกล่าว สามารถได้รับการยอมรับร่วมกัน” 2. Liberalism as Ideology: Essays in Honour of Michael Freeden (2012) -Ben Jackson & Marc Stears (บรรณาธิการ) “หนังสือที่รวบรวมงานเขียนจากบรรดาลูกศิษย์และมิตรสหายของ Michael Freeden อธิบายถึงชุดภาษาของลัทธิเสรีนิยมและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์และปรัชญา/ทฤษฎีการเมืองของเสรีนิยม” 3. อัสดงคตมายา ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์” (2019) -เก่งกิจ กิติเรียงลาภ (แปล) “การโต้แย้งต่อรากฐานของวิชาปรัชญา/ทฤษฎีการเมืองที่มองว่ามนุษย์ในสภาวะธรรมชาตินั้นอดอยาก เต็มไปด้วยการฆ่าและสงคราม เพื่อแสดงให้เห็นว่าอารยธรรมตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกลุ่มนิยม Hobbes นั้นมีความเป็นมายาคติอย่างไร” - โดย อาจารย์ ดุลยภาพ จาตุรงคกุล (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Southeast Asia's Troubling Elections: Is there a silver lining?
11 ตุลาคม 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
บทความในวารสาร Journal of Democracy, Volume 30, No.4 (October 2019) เรื่อง Southeast Asia's Troubling Elections: Is there a silver lining? โดย Mark R.Thompson
การต่างประเทศไทยร่วมสมัยพหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ
5 กันยายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
ยุคสมัยแห่งความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของสังคมในปัจจุบัน คือการที่ประเทศต่างๆ หันกลับมาเน้นย้ำการรักษา“ผลประโยชน์แห่งชาติ” กันอย่างหนักหน่วง จนทำให้นักศึกษาและคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับองค์ความรู้ และแนวทางการทำความเข้าใจบทบาทของรัฐม
Roundtable: Thailand's Amazing 24 March 2019 Elections
23 สิงหาคม 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
Roundtable: Thailand's Amazing 24 March 2019 Elections บทความในวารสาร Contemporary Southeast Asia, Volume 41, No.2 (August 2019)
พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่
17 มิถุนายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
ในรอบ 7 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว ซึ่งทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้ทันเช่นกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหาหนังสือทางวิชาการของไทยเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจที่จะสามารถครอบคลุมทุกประเ
ดิเรกทอล์ค 2560: ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ
17 มิถุนายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อนำไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแ
ดิเรกทอล์ค 2561: ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย
17 มิถุนายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อนำไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแ
การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (เยอรมันตะวันออก) อันนำไปสู่การเปิดกำแพงเบอร์ลินในปี ค.ศ.1989 (The Revolution in the German Democratic Republic (East Germany) Leading to the Demolition of the Berlin Wall in the Year 1989)
17 กันยายน 2561
สิ่งพิมพ์
 
 
งานวิจัยเรื่อง การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (เยอรมันตะวันออก) อันนำไปสู่การเปิดกำแพงเบอร์ลินในปี ค.ศ.1989 ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ ประการแรกนั้นเพื่อศึกษาเหตุปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่นำไปสู่การปฏิวัติในเยอรมั
โหวตเพื่อใคร: ตามใจ ตามพรรค หรือ ตามฝ่าย New!
16 กรกฎาคม 2561
สิ่งพิมพ์
 
 
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาด้วยจุดประสงค์สองอย่าง หนึ่ง เพื่อเพิ่มผลงานการศึกษาในเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ซึ่งยังขาดแคลนและขาดความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ได้มุ่งกล่าวว่าการศึกษาในประเด็นนี้จะไม่
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555