หน้าแรก สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์
24 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
1 | 2 | 3
   
 
นวัตกรรมประชาธิปไตยในบอร์ดเกม New!
5 สิงหาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
นวัตกรรมประชาธิปไตยในบอร์ดเกม บอร์ดเกมมิได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ของความสนุกสนาน แต่สามารถเป็นห้องเรียนประชาธิปไตยได้ดีทีเดียว เพียงแต่ต้องอาศัย “กลไกเกม” ที่เอื้ออำนวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในความหมายของพื้นที่สาธารณะในแบบฮาเบอร์มาส กล่าวคือเป็นกา
ประชาธิปไตยดิจิทัลกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
24 กรกฎาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปในทุก ๆ มิติ รวมถึงมิติด้านการเมือง ที่เกิดเป็นคำว่า ประชาธิปไตยดิจิทัล
นาฏกรรมประชาธิปไตย
21 กรกฎาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
การแสดงละครเพื่อสื่อสารประเด็นทางสังคมการเมืองมิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด อย่างที่เราได้เห็นกันมาตลอด ศิลปะ ดนตรี ละครเวที และการแสดงในขนบต่าง ๆ ล้วนถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมทั้งการชุมนุมประท้วง ในยุคสว่างไสวทางปัญญา เดอนี ดีเดอโร (Denis Diderot) ก็มุ่งหวังให้ผู้ชมละครได้ซึมซับทักษะในการวิพากษ์สังคม การเมืองและวัฒนธรรม และพื้นที่การแสดงเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างความรื่นรมย์แห่งศิลปะกับหน้าที่พลเมือง (Troiano, 2012: iii)
สงครามต่อต้าน COVID-19? ภาษาของ “สงคราม” กับระบาดวิทยาในการเมืองโลก
13 กรกฎาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
สงครามต่อต้าน COVID-19? ภาษาของ “สงคราม” กับระบาดวิทยาในการเมืองโลก การเมืองโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษหากนับจากหมุดหมายของการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สเปน (Spanish Fl
ถามหารัฐศาสตร์ในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
23 มิถุนายน 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นได้สร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษยชาติ และเป็นภัยคุกคามระบบนิเวศต่าง ๆ อย่างร้ายแรงและกว้างขวาง หากขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกในอนาคตได้อีกด้วย ที่ผ่านมา 28 ปี รัฐศาสตร์อยู่ตรงไหนบ้างในความพยายามจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ? บทบาทดังกล่าวเป็นอย่างไร?
Direk Talk 2562: รัฐศาสตร์ในยุคสมัยของความท้าทายและทางเลือก
15 มิถุนายน 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อนำไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแ
แนะนำหนังสือน่าอ่าน “ประเด็น: การรวมกลุ่มทางภูมิภาค (Regionalism)”
25 พฤษภาคม 2563
สิ่งพิมพ์
 
 
โดย ผศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) หนังสือที่จะมาแนะนำในครั้งนี้ จะเน้นไปที่ประเด็นเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางภูมิภาค (Regionalism) ซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะต้องมีชื่อองค์การอย่าง อาเซียน และสหภาพยุโรปขึ้นมาแน่นอน แต่หนังสือเหล่านี้มีการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจซึ่งค่อนข้างจะให้แง่มุมที่แตกต่างออกไปจากที่เราคุ้นชินกัน
Book Review (I)
18 ธันวาคม 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
ปริทัศน์หนังสือ: 1)ครอบครัวจินตกรรม: บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชนการปกครอง และรัฐ. 2)ไทยปิฎก: ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย. 3)พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่. โดย ชุติเดช เมธีชุติกุล นักศึกษาปริญญาโท (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนะนำหนังสือ (แนวปรัชญาการเมือง)
16 ธันวาคม 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
1. Contexts of Justice (1994/2002) -By Rainer Forst “ช่วยสร้างความเข้าใจต่อทฤษฎีเสรีนิยมกับประชาธิปไตย ปัจเจกนิยมกับชุมชนนิยม รวมถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างทั้งสองแนวคิดซึ่งอาจประนีประนอมได้หากมโนทัศน์ของ “สิ่งที่ดีร่วมกัน” ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทชุมชน กับ “ความถูกต้องที่เป็นสากล” ที่เพิกเฉยต่อบริบทดังกล่าว สามารถได้รับการยอมรับร่วมกัน” 2. Liberalism as Ideology: Essays in Honour of Michael Freeden (2012) -Ben Jackson & Marc Stears (บรรณาธิการ) “หนังสือที่รวบรวมงานเขียนจากบรรดาลูกศิษย์และมิตรสหายของ Michael Freeden อธิบายถึงชุดภาษาของลัทธิเสรีนิยมและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์และปรัชญา/ทฤษฎีการเมืองของเสรีนิยม” 3. อัสดงคตมายา ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์” (2019) -เก่งกิจ กิติเรียงลาภ (แปล) “การโต้แย้งต่อรากฐานของวิชาปรัชญา/ทฤษฎีการเมืองที่มองว่ามนุษย์ในสภาวะธรรมชาตินั้นอดอยาก เต็มไปด้วยการฆ่าและสงคราม เพื่อแสดงให้เห็นว่าอารยธรรมตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกลุ่มนิยม Hobbes นั้นมีความเป็นมายาคติอย่างไร” - โดย อาจารย์ ดุลยภาพ จาตุรงคกุล (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Southeast Asia's Troubling Elections: Is there a silver lining?
11 ตุลาคม 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
บทความในวารสาร Journal of Democracy, Volume 30, No.4 (October 2019) เรื่อง Southeast Asia's Troubling Elections: Is there a silver lining? โดย Mark R.Thompson
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555