หน้าแรก สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์
14 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
1 | 2
   
 
Southeast Asia's Troubling Elections: Is there a silver lining?
11 ตุลาคม 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
บทความในวารสาร Journal of Democracy, Volume 30, No.4 (October 2019) เรื่อง Southeast Asia's Troubling Elections: Is there a silver lining? โดย Mark R.Thompson
การต่างประเทศไทยร่วมสมัยพหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ
5 กันยายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
ยุคสมัยแห่งความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของสังคมในปัจจุบัน คือการที่ประเทศต่างๆ หันกลับมาเน้นย้ำการรักษา“ผลประโยชน์แห่งชาติ” กันอย่างหนักหน่วง จนทำให้นักศึกษาและคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับองค์ความรู้ และแนวทางการทำความเข้าใจบทบาทของรัฐม
Roundtable: Thailand's Amazing 24 March 2019 Elections
23 สิงหาคม 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
Roundtable: Thailand's Amazing 24 March 2019 Elections บทความในวารสาร Contemporary Southeast Asia, Volume 41, No.2 (August 2019)
พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่
17 มิถุนายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
ในรอบ 7 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว ซึ่งทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้ทันเช่นกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหาหนังสือทางวิชาการของไทยเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจที่จะสามารถครอบคลุมทุกประเ
ดิเรกทอล์ค 2560: ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ
17 มิถุนายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อนำไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแ
ดิเรกทอล์ค 2561: ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย
17 มิถุนายน 2562
สิ่งพิมพ์
 
 
งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อนำไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแ
การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (เยอรมันตะวันออก) อันนำไปสู่การเปิดกำแพงเบอร์ลินในปี ค.ศ.1989 (The Revolution in the German Democratic Republic (East Germany) Leading to the Demolition of the Berlin Wall in the Year 1989)
17 กันยายน 2561
สิ่งพิมพ์
 
 
งานวิจัยเรื่อง การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (เยอรมันตะวันออก) อันนำไปสู่การเปิดกำแพงเบอร์ลินในปี ค.ศ.1989 ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ ประการแรกนั้นเพื่อศึกษาเหตุปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่นำไปสู่การปฏิวัติในเยอรมั
โหวตเพื่อใคร: ตามใจ ตามพรรค หรือ ตามฝ่าย New!
16 กรกฎาคม 2561
สิ่งพิมพ์
 
 
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาด้วยจุดประสงค์สองอย่าง หนึ่ง เพื่อเพิ่มผลงานการศึกษาในเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ซึ่งยังขาดแคลนและขาดความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ได้มุ่งกล่าวว่าการศึกษาในประเด็นนี้จะไม่
“เพื่อนบ้าน” พลวัตรเชิงอำนาจ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4 สิงหาคม 2560
สิ่งพิมพ์
 
 
หนังสือ “เพื่อนบ้าน”: พลวัตรเชิงอำนาจ ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เล่มนี้เป็นหนังสือที่พัฒนาและปรับปรุงมาจากโครงการวิจัยเรื่อง “ความมั่นคงและพลวัตรเชิงอำนาจในประเทศเพื่อนบ้าน: นัยยะที่มีต่อประเทศไทย”
การบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย
12 พฤษภาคม 2560
สิ่งพิมพ์
 
 
หนังสือ เรื่อง การบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย เล่มนี้เป็นหนังสือที่พัฒนามาการผลงานวิจัยในชื่อเดียวกัน เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การตอบคำถามการวิจัยสองข้อด้วยกัน ข้อแรก การบริหารคนเก่งที่ใช้ในภาครัฐของต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร์) มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรและเป็นไปตามมุมมองพื้นฐานใด และข้อที่สอง การบริหารคนเก่งที่ใช้ในภาครัฐของไทยมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรและเป็นไปตามมุมมองพื้นฐานใด (เปรียบเทียบระหว่างโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงาน ก.พ.ร. กับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงาน ก.พ. และโครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ ที่ใช้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง)
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555