หน้าแรก สัมมนา/อบรม ฝึกอบรม
5 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)"
20 กรกฎาคม 2560
ฝึกอบรม
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย ด้วยศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมขึ้น เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย"
13 มีนาคม 2558
ฝึกอบรม
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย ในัวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ
อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ"
16 กันยายน 2557
ฝึกอบรม
 
 
การอบรมเชิงวิชาการ เรื่องเทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องหลานหลวง ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซน หลานหลวง กรุงเทพฯ
โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยสถาบัน”
3 กันยายน 2557
ฝึกอบรม
 
 
โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยสถาบัน” ระหว่างวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ถึงวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ห้อง เวอโก (VIRGO) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
รายงานการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ
24 ธันวาคม 2514
ฝึกอบรม
 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555