หน้าแรก สัมมนา/อบรม
13 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
1 | 2
   
 
ดิเรกเสวนา เรื่อง "มรดกยุคไล่กวด: ยุทธศาสตร์การพัฒนากับวิถีประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์" New!
18 กันยายน 2560
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
ดิเรกเสวนา มรดกยุคไล่กวด: ยุทธศาสตร์การพัฒนากับวิถีประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้อง ร.404 ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
จัดประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดประเด็นวิจัย หัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านในการพัฒนาประเทศ”
27 กรกฎาคม 2560
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
จัดประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดประเด็นวิจัย หัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านในการพัฒนาประเทศ” โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ร.๔๐๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)"
20 กรกฎาคม 2560
ฝึกอบรม
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย ด้วยศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมขึ้น เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ย้อนพินิจชีวิตลิขิต ธีรเวคิน กับคุณูปการต่อวงการวิชาการและวิจัยไทย
15 ธันวาคม 2559
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
ย้อนพินิจชีวิตลิขิต ธีรเวคิน กับคุณูปการต่อวงการวิชาการและวิจัยไทย วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
โครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 และร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (เวทีระดับประเทศ)”
23 มิถุนายน 2559
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
โครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 และร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (เวทีระดับประเทศ)” โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 และ (ร่าง) แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (เวทีระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคกลางตอนบนและตอนล่าง)”
17 พฤษภาคม 2559
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
โครงการจัดประชุม สัมมนาเพื่อกำหนด Research Agenda Setting “รัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย (Political Science and Thai’s political Crisis)”
15 ธันวาคม 2558
สัมมนาวิชาการ/วิจัย
 
 
จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 12 ถึงวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องศุภมิตร ชั้น 7 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย"
13 มีนาคม 2558
ฝึกอบรม
 
 
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นและอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย ในัวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ
อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"เทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ"
16 กันยายน 2557
ฝึกอบรม
 
 
การอบรมเชิงวิชาการ เรื่องเทคนิคการนำเสนอและการตีพิมพ์บทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องหลานหลวง ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซน หลานหลวง กรุงเทพฯ
โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยสถาบัน”
3 กันยายน 2557
ฝึกอบรม
 
 
โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยสถาบัน” ระหว่างวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ถึงวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ห้อง เวอโก (VIRGO) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555