หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
42 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
   
 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)
22 เมษายน 2559
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
18 ธันวาคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอลศูนย์วัจัยปัญหาสุรา ประจำปี พ.ศ.2559
5 พฤศจิกายน 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอลศูนย์วัจัยปัญหาสุรา ประจำปี พ.ศ.2559
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประจำปี 2559
13 ตุลาคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประจำปี 2559
ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2559
13 ตุลาคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของ universiti utara malaysia
5 ตุลาคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ขอเชิญร่วมโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของ universiti utara malaysia
เปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
5 สิงหาคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
เปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
5 สิงหาคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
4 สิงหาคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องผ่านการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามผลการประเมินและกลั่นกรองคุณภาพโครงการจากผู้ทรงคุณ
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย) New!
20 กรกฎาคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
คณะรัฐศาสตร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยโดยอาจารย์และนักวิจัยประจำคณะรัฐศาสตร์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาบันและ/หรือการวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งได้ม
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555