หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
42 เรื่อง หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
   
 
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) New!
20 กรกฎาคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มีนโยบายในการสนับสนุนด้านการวิจัยแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนสามารถนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)"
26 มิถุนายน 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นท์ทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
26 มิถุนายน 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558
เปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558
1 เมษายน 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2558
1 เมษายน 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) New!
11 มีนาคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
2 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 3) New!
30 มกราคม 2558
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
สคพ.ขอเชิญยื่นข้อเสนอดำเนินงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย"
6 พฤศจิกายน 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
วช.เปิดรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง ไทย-จีน ปี 2558
5 พฤศจิกายน 2557
ประกาศทุนวิจัยภายใน/ภายนอก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555