หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
141 เรื่อง หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 15 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund"
7 สิงหาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.   ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 ชั้น2 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการจัดงานวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง
7 สิงหาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการจัดงานวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง หัวข้อ “พลเมืองไทยร่วมใจพัฒนาการเมือง”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้ "Regression Models" ในงานวิจัย
3 เมษายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดอบรมวิจัย เรื่อง การใช้ Regression Models ในงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) ชั้น5 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
5 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้นระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558
4 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจส่งบทความด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติและระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา โครงการสรวลเสวนาว่าด้วย งานวิจัยของคนธรรมศาสตร์ "งานวิจัยที่แตกต่าง อย่างแรกต้องเริ่มคิดทำ"
19 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา โครงการสรวลเสวนาว่าด้วย งานวิจัยของคนธรรมศาสตร์ งานวิจัยที่แตกต่าง อย่างแรกต้องเริ่มคิดทำ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง True Coffee ชั้นล่าง สำนักหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน" ครั้งที่ 2
19 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง โลกในศตวรรษที่ 21 มุมมองนักการทูตและนักวิชาการ
5 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการแหางศตวรรษที่ 21 และธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นักการทูตแห่งศตวรรษที่ 21
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่9
28 ตุลาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่9 และร่วมส่งบทความวิชาการในหัวข้อ ปัญญาชน ศีลธรรม และสภาวะสมัยใหม่ :เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17 New!
12 กันยายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555