เรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Cooperation or IDC)

 1. เกี่ยวกับมุมค้นคว้าข้อมูล IDC (About IDC Research Source) (อ่านต่อ)

 2. ประวัติความเป็นมาของ IDC (Historical-Based Works on IDC) (ดาวน์โหลด)

 3. กรอบความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ IDC (Conceptual Frameworks, Theories on IDC) (ดาวน์โหลด)

 4. กรณีศึกษา: บทบาทประเทศไทยด้าน IDC (Case Studies: the Roles of Thailand on IDC)

             4.1) ผู้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (a Recipient Country of Foreign Aid) (ดาวน์โหลด)

             4.2) ผู้ให้ความช่วยเหลือ/หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

              (a Donor Country/Development Partnership on IDC) (ดาวน์โหลด)

 5. ประเด็นสำคัญของ IDC (Important Issues of IDC) (ดาวน์โหลด)

 6. เว็บไซต์แนะนำ (Recommended Websites)

            6.1) เว็บไซต์ในประเทศไทย (Thailand’s Websites) (อ่านต่อ)

            6.2) เว็บไซต์ต่างประเทศ (Foreign Websites) (อ่านต่อ)

 7. รายชื่อนักวิจัยด้าน IDC (Researchers on IDC)

            7.1) นักวิจัยไทย (Thai Researchers) (ดาวน์โหลด)

            7.2) นักวิจัยต่างประเทศ (Foreign Researchers) (ดาวน์โหลด)

 8. นิยามศัพท์เฉพาะ (Technical Terms) (ดาวน์โหลด) 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555