เว็บไซต์แนะนำ (Recommended Websites)


6. เว็บไซต์แนะนำ (Recommended Websites)
6.1.1) องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies)
กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) http://www.mfa.go.th/main/
  • สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Development Cooperation Agency)

http://www.tica.thaigov.net/main/

  • ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Information Service Center for International Economy, Division of International Economic Policy)

http://www.mfa.go.th/business/affairs1.php

  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กระทรวงการต่างประเทศ  (Royal Thai Embassy Hanoi, Vietnam)
http://www.thaiembassy.org/hanoi/
  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Royal Thai Embassy Yangon,  Myanmar)      
http://www.thaiembassy.org/yangon/
  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Royal Thai Embassy Vientiane, Lao PDR)
http://vientiane.thaiembassy.org/vientiane/th/embassy/embassy_news/
  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Royal Thai Embassy Phnom Penh, Cambodia)
http://www.thaiembassy.org/phnompenh/
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(Export-Import Bank of Thailand)
http://www.exim.go.th/Newsinfo/index.aspx?section_=77711844
6.1.2) องค์กรมหาชน
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency) http://www.neda.or.th/index.aspx?pageid=2
6.1.3) สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยภาครัฐ (Academic/Research Institutions)
ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.apecthai.org/apec/th/home.php
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.     http://www.asia.tu.ac.th/
ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://rcsd.soc.cmu.ac.th/v2012/index.php
6.1.4)วารสารในประเทศ (Thai Journal)
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=1001:-2555&catid=39:2009-05-18-06-36-46

6.1.5)เครือข่ายนักวิชาการ (Scholar Network)
Network of International Development Cooperation

http://nidc.org/ 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555