ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ทุนจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

8 ตุลาคม 2563     งานวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับทุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้คณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการรวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานมีช่องทางในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง งานวิจัยฯ จึงเห็นควรให้มีการสนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยขึ้นในปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง

     ดังนั้น หากอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวโปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็ปไซต์ของศูนย์วิจัยฯ Direk Jayanama ในหัวข้อ “แบบฟอร์ม” และโปรดกรอกรายละเอียดและยื่นเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย

                 1) แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการจัดพิมพ์ฯ พร้อมกรอกรายละเอียดแล้ว จำนวน 1 ชุด

                 2) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด

                 3) ไฟล์ผลงานวิจัย จำนวน 1 ชุด

      โดยท่านสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้ที่คุณอรนิชา โพธิ์รัง ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 5 ศูนย์รังสิต
หรือคุณจิราวรรณ สวยเกษร ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 3 ท่าพระจันทร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลเบื้องต้นของการสำรวจ: การเลือกตั้งและทัศนคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
 

จำนวนคนอ่าน 1404 คน จำนวนคนโหวต 2 คน
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555