ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

6 สิงหาคม 2563เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยโดยอาจารย์และนักวิจัยประจำคณะรัฐศาสตร์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาบันและ/หรือการวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งได้มีแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณจากงบกองทุนวิจัย(คณะรัฐศาสตร์) (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย) เพิ่มเติม โดยจำแนกเป็น

  • ทุนประเภทที่ 1 ทุนวิจัยประเภททั่วไป จำนวน 4 ทุนๆ ละ 100,000 บาท 

  • ทุนประเภทที่ 2 ทุนวิจัยประเภทประยุกต์และพัฒนา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 200,000 บาท 

  • ทุนประเภทที่ 3 ทุนวิจัยประเภทสหวิทยาการ จำนวน 1 ทุนๆ ละ 300,000 บาท


หากอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ ที่นี่ โดยผู้ขอรับทุนโปรดจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมไฟล์ จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณนฤมล นิ่มนวล ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 3 ท่าพระจันทร์ หรือ ที่คุณจุฑาภรณ์ ราไม้ ชั้น 5 ศูนย์รังสิต ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลเบื้องต้นของการสำรวจ: การเลือกตั้งและทัศนคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
 

จำนวนคนอ่าน 1612 คน จำนวนคนโหวต 2 คน
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555