ข่าวและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน R2R ประจำปีงบประมาณ 2563

10 สิงหาคม 2563


เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการ R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากงบกองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2564

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการวิจัย ของคณะ ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อได้มีโอกาสในการทำวิจัย อันเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้าน การวิจัย ตลอดจนสามารถนำงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลของการพัฒนาความก้าวหน้า ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 จึงได้จัดสรรงบประมาณจากงบกองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) เพื่อให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ (R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ ที่นี่ โดยผู้ขอรับทุนโปรดจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมไฟล์ จำนวน 1 ชุด ได้ที่งานวิจัยฯ ชั้น 3 ท่าพระจันทร์ ที่คุณนฤมล นิ่มนวล หรือ ชั้น 5 ศูนย์รังสิต ที่คุณจุฑาภรณ์ ราไม้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลเบื้องต้นของการสำรวจ: การเลือกตั้งและทัศนคติต่อประชาธิปไตย และการเมืองไทยของผู้เลือกตั้งครั้งแรก (First-time voters)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
 

จำนวนคนอ่าน 1560 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555