DJ-Menu

ประกันคุณภาพ

             "การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายถึง การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะ เพื่อให้เกิดหลักประกันสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนว่า คณะสามารถทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

             สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งล่าสุด) ทางคณะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2557 จากคณะกรรมการประเมินซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการประเมินภาพรวมนั้นอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะผลการประเมินด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การบริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ และด้านอัตลักษณ์ อยู่ในระดับดีมาก

            ในปีการศึกษา 2557 คณะรัฐศาสตร์ได้นำระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระดับคณะเป็นปีแรก โดยคณะฯผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคณะ (Introduction for EdPEx) แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของคณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญและเป็นความท้าทายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะได้ทาง (www.facebook.com/EQD.Pol.Sc.TU )

 

ผลการประเมินคุณภาพ


 

 • ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ (รอบสาม)
 • ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
 • ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
 • ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
 •  

  เอกสารเผยแพร่


   

 • รายงานการประชุมทิศทางการพัฒนาและอนาคตคณะรัฐศาสตร์ครั้งที่ 1/2557
 • สรุปเนื้อหาโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลขั้นต้น”
 • สรุปเนื้อหาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
 • ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลชั้นต้น”
 • ผลการประเมินโครงการอบรมเรื่อง “ศิลปะกับการพัฒนาบุคลากร”
 • ผลการประเมินกิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสา
 •  

  Link ที่น่าสนใจ


   

 • QA of Political Science Thammasat University
 • กองพัฒนาคุณภาพ (มธ.)
 • สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • EdPEx โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา