DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 29) ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ EPA ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRประกาศผลคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ สำหรับผูัผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพื่อยื่นสมัคร TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน) จำนวน 120 อันดับแรกของแต่ละสาขา

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRBIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2019

BIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2019 for Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program)

Read more...