DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

โครงการ MIR เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มีนาคม 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 30) ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2564

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...