DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค  ประจำปีการศึกษา 2567

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ EPA ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2567

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2567

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ MPE

ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2567

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพื่อยื่นสมัคร รอบที่ 3 Admission)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...