DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

โครงการ MPE ขยายกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร (MPE) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 33) ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2567

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

singประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และข้อปฎิบัติสำหรับการสอบวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อปฎิบัติสำหรับการสอบวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2567

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ EPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 36) จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 (ปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2567

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 (ปริญญาโท)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2567

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRโครงการ BIR รับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...