DJ-Menu

Sj Popup

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการปกติ) คณะรัฐศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRBIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2020

BIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2020 for Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program)

Read more...

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (Updated)

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 29) ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MIR รับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) ซึ่งเป็นหลักสูตรอันเก่าแก่ และได้รับการยอมรับ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 23)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ EPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA)  กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 32) จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...