DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

คณะรัฐศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MIR เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มีนาคม 2565

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร (MPE) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 31) ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2565

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ปริญญาโท)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 4 เมษายน 2565

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 4 เมษายน 2565

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...