DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

โครงการ MIR รับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) ซึ่งเป็นหลักสูตรอันเก่าแก่ และได้รับการยอมรับ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 23)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มีนาคม 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มีนาคม 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ EPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA)  กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 32) จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 29) ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2563

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...