DJ-Menu

0.jpg1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

logo-BMIRประกาศผลคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ สำหรับผูัผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพื่อยื่นสมัคร TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน) จำนวน 120 อันดับแรกของแต่ละสาขา

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRBIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2019

BIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2019 for Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program)

Read more...

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก และ ปริญญาโท) โครงการปกติ หลักสูตรเต็มเวลา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ EPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA)  กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 31) จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 28) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MIR รับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) ซึ่งเป็นหลักสูตรอันเก่าแก่ และได้รับการยอมรับ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 22)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...