DJ-Menu

0.jpg1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

โครงการ MIR รับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) ซึ่งเป็นหลักสูตรอันเก่าแก่ และได้รับการยอมรับ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 22)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

icird2017BIR 1st Round Admission: Portfolio

Information about the 1st TCAS round admission; Portfolio for The Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program). Please follow the link below for more details.

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะรัฐศาสตร์

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

icird2017โครงการ “เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่11” ในหัวข้อเรื่อง “Visual Global Politics”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมโครงการ “เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่11” ในหัวข้อเรื่อง “Visual Global Politics”

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...