DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

icird2017Call for papers on the main theme of “Effective Legal Frameworks for Inclusive and Climate Smart Disaster Risk Governance”

 

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา (โครงการ EPA)

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ MPE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

รับสมัครโครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง "ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย"

รับสมัครโครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง "ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย" โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRประกาศผลคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศผลคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพื่อยื่นสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...