DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (โครงการ EPA)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ MPE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

รับสมัครโครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง "ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย"

รับสมัครโครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง "ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย" โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRประกาศผลคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศผลคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพื่อยื่นสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRBIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2018

BIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2018 for Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program)

Read more...