DJ-Menu

0.jpg1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ EPA ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ MPE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร ประจำปีการศึกษา 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRประกาศผลคะแนนผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ สำหรับผูัผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพื่อยื่นสมัคร TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน) จำนวน 120 อันดับแรกของแต่ละสาขา

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRBIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2019

BIR PROGRAM: Entrance Exam Score Report 2019 for Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program)

Read more...

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก และ ปริญญาโท) โครงการปกติ หลักสูตรเต็มเวลา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2562

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...