DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 27) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2561

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ EPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความรอบรู้ศาสตร์การบริหาร และบริบทของสังคมยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในปัจจุบันทางโครงการฯ กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 30) จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียด

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...