DJ-Menu

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

โครงการ MIR เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) ซึ่งเป็นหลักสูตรอันเก่าแก่ และได้รับการยอมรับ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 21)

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

logo-BMIRBMIR Admission 2018 - ขั้นตอนการสมัครสอบวิชาเฉพาะ

การสมัครสอบวิชาเฉพาะ จะเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ได้ระบุในประกาศการรับสมัคร โดยจะสอบในวันที่ 10 มี.ค.61 เวลา 10.00-12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 27) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2561

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...

โครงการ EPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความรอบรู้ศาสตร์การบริหาร และบริบทของสังคมยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในปัจจุบันทางโครงการฯ กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 30) จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียด

กดเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด...