DJ-Menu

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร  (EPA)

            ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักบริหารที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องทำงานเชิงรุกและแสวงหาข้อมูลให้ทันกับสถานการณ์เสมอ การมีความรู้ด้านการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะมันทำให้นักบริหารสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร (EPA) มุ่งตอบสนองความจำเป็นที่เกิดขึ้นตามข้างต้น มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ที่รอบรู้ศาสตร์การบริหาร และบริบทของสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลักษณะการเรียนการสอนของโครงการจะเป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย กับการจัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้ทั้งในทางทฤษฎี และในทางปฏิบัติ แต่ละวิชามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้อย่างใกล้ชิด ด้วยลักษณะของการเรียนการสอนเช่นนี้ โครงการจึงได้รับความนิยมอย่างสูง ดังเห็นได้จากจำนวนมหาบัณฑิตกว่า 1,000 คนที่สำเร็จการศึกษาไปจากโครงการฯ มหาบัณฑิตเหล่านี้มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีตั้งแต่รัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักการเมือง สื่อมวลชน นายธนาคาร นักธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

 

รายละเอียดหลักสูตร


 

วันเวลาจัดการเรียนการสอน:

วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 (วิชาภาษาอังกฤษจะเรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 - 20.00 ยกเว้นผู้ที่สอบ TU-GET ผ่าน)

ระยะเวลาการศึกษา:

โครงการฯ จัดการสอนปีการศึกษาละ 40 สัปดาห์ โดยคาดว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี

ภาคการศึกษา:

ภาคเรียนที่ 1        สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2        มกราคม - เมษายน
ภาคฤดูร้อน          พฤษภาคม - มิถุนายน

การศึกษาดูงาน:

นักศึกษาแต่ละรุ่นจะมีโอกาสไปศึกษาดูงานอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งภายในประเทศ และอีกครั้งภายนอกประเทศ ในปีที่ผ่านๆ มา ทางโครงการฯ ได้พานักศึกษาไปยังประเทศต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ จีน อียิปต์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย ฯลฯ

จำนวนนักศึกษาแต่ละรุ่น:

ประมาณ 50 - 60 คน

ค่าใช้จ่าย:

ประมาณ 85,000 บาทต่อปีการศึกษา หรือประมาณ 170,000 บาทตลอดหลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร:

เดือนมกราคม - เมษายนของแต่ละปี

การสอบคัดเลือก:

การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผล และการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรณีเป็น หรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักฐานการสมัคร:

รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
ประวัติของผู้สมัครเข้าศึกษา และหนังสือให้คำรับรอง (ดาวน์โหลดได้จากเอกสารเผยแพร่ด้านล่าง)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท

 

เอกสารเผยแพร่


 

 • หลักสูตรการศึกษาโครงการ EPA (มคอ. 2)
 • ใบสมัครเข้าศึกษา
 • ใบแจ้งความจำนงเข้าศึกษา
 • หนังสือให้คำรับรองผู้สมัครเข้าศึกษา
 • คณะกรรมการบริหารโครงการฯ
 • แบบฟอร์มคำร้องนักศึกษาโครงการ EPA
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สำหรับนักบริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-226-2440, 02-613-2325, 02-613-2343

  หมายเลขโทรสาร: 02-226-2440

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: www.facebook.com/epa.p.tu

   

  ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ


   

  • การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างนักศึกษา EPA กับนักศึกษา MPE
  • ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มาบรรยายเรื่องการบริหารงานเชิงกลยุทธให้แก่นักศึกษา
  • นักศึกษาของโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน
  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้แก่นักศึกษา
  • บรรยากาศการเรียนภายในห้องของนักศึกษาโครงการ EPA
  • งานเสวนาเรื่อง 'วิกฤติมหาอุทกภัย' ที่จัดโดยโครงการ EPA เมื่อปี พ.ศ. 2555
  • นักศึกษาโครงการ EPA รับฟังบรรยายพิเศษเรื่องประชาคมอาเซียน
  • งานถ่ายรูปหมู่ของมหาบัณฑิต EPA รุ่น 23 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556