DJ-Menu

โครงการ EPA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความรอบรู้ศาสตร์การบริหารและบริบทของสังคมยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโครงการฯได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในปีการศึกษา2564 กำลังเปิดรับนักศึกษา (รุ่นที่ 33) ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ชื่อหลักสูตร:      รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร

     Master of Political Science Executive Program in Public Administration and Public Affairs

     หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันศุกร์-เสาร์ (หลักสูตร 2 ปี)

จำนวนรับ:         60 คน

 

หมายเหตุ:         หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุง พ.ศ.2563

 

รายละเอียดการรับสมัคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ่

2. ประสบการณ์ในการทำงาน

2.1. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.2. กรณีเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

ขั้นตอนการคัดเลือก


 

ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ต้องผ่านการสอบข้อเขียน (เรียงความตามหัวข้อที่กำหนด)

2. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมบริหารโครงการ

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก


 

   ขั้นตอน    ช่วงเวลา
สมัครทาง e-mail
บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
สอบข้อเขียน (เรียงความตามหัวข้อที่กำหนด)
และสอบสัมภาษณ์
23 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 28 มิถุนายน 2564
เปิดเรียนภาค1/2564 กลางเดือนสิงหาคม 2564

 

เอกสารสำหรับการรับสมัครและเผยแพร่


 

 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
 • ใบสมัครของทางโครงการฯ
 • หนังสือให้คำรับรองผู้สมัครเข้าศึกษา
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์์์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2325, 02-613-2343, 02-226-2440

  หมายเลขโทรสาร: 02-226-2440

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.