มุมค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
 
เว็บไซต์ต่างประเทศ (Foreign Websites)

15 สิงหาคม 25576.2 เว็บไซต์ต่างประเทศ (Foreign Websites)  
6.2.1) หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศที่สำคัญที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (Major Foreign Aid Agencies)
Australian Agency for International Development, Department of Foreign Affairs and Trade,  Australia http://www.ausaid.gov.au/Pages/home.aspx
Department of Foreign Aid of the Ministry of Commerce, China http://english.mofcom.gov.cn/
Department for International Cooperation, France http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/development-assistance/
French Agency for Development, France

http://www.afd.fr/lang/en/home

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany http://www.bmz.de/en/service/glossary/K/kfw.html
KfW Development Bank, Germany https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Entwicklungsbank/Sectors/
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zuammenarbeit (GTZ) (GmbH: Corporation for International Development Cooperation), Germany

http://www.giz.de/en/

Official Development Assistance, Ministry of Foreign Affairs, Japan

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html

Japan International Cooperation Agency, Japan        http://www.jica.go.jp/english/
Japan Bank for International Cooperation, Japan http://www.jbic.go.jp/en/
Department for International Development, United Kingdom https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
United States Agency for International Development, United States of America  http://www.usaid.gov/
Inter-American Foundation, United States of America

 http://www.iaf.gov/

Millennium Challenge Corporation, United States of America  http://www.mcc.gov/
6.2.2)องค์การระหว่างประเทศ (International Organizations or IOs/ International Governmental Organizations or IGOs)
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Specialized Agencies, Programmes and Funds, Research and Training Institutes, Trust Funds and other UN Entities)
UN Specialized Agencies
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
http://www.fao.org/asiapacific
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD)
http://www.ifad.org/
 • International Labour Organization (ILO)

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

 • International Maritime Organization (IMO)

http://www.imo.org/Pages/home.aspx

 • International Monetary Fund (IMF)

http://www.imf.org/external/index.htm

 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)   

http://www.unescobkk.org

 • United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

http://www.unido.org/

 • World Bank Group
  • International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL
/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:3046081
~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html
  • International Development Association (IDA) 
http://www.worldbank.org/ida/
 • World Health Organization (WHO)
http://www.who.int/en/
 • World Tourism Organization (UNWTO)

http://www.unwto.org/

UN Programmes and Funds
 • Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

 • United Nations Children's Fund (UNICEF)

http://www.unicef.org/

 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx

 • United Nations Development Programme (UNDP)
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
 • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

http://www.unodc.org/

 • United Nations Environment Programme (UNEP)  

http://www.unep.org/

 • United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)

http://www.unhabitat.org

 • United Nations Population Fund (UNFPA)

http://www.unfpa.org/public/

 • United Nations World Food Programme (WFP)

http://www.wfp.org/

UN Research and Training Institutes
 • United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
http://www.unitar.org
 • United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)

http://www.unrisd.org/

Trust Funds
United Nations Democracy Fund (UNDEF)  http://www.un.org/democracyfund/
United Nations Fund for International Partnerships (UNFIP)  http://www.un.org/partnerships/
Other UN Entities   
 • Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)

http://www.unaids.org/

 • United Nations Office for Project Services (UNOPS)

http://www.unaids.org/

 • UN Women
http://www.unwomen.org
6.2.3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Institutions)               
 • Inter-American Development Bank (IADB)

http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html

 • African Development Bank (AfDB)

http://www.afdb.org/en/

 • Asian Development Bank   

http://www.adb.org/

 • International Fund for Agricultural Development        

http://www.ifad.org/

6.2.4)องค์กรของภูมิภาค (Regional Organizations)
 • European Commission       
http://ec.europa.eu/index_en.htm
 • Mekhong Institute
http://www.mekonginstitute.org/
6.2.5)องค์กรอื่นๆ (Other International Organizations)
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)

http://www.oecd.org/

 • Statistical Office of the European Communities (Eurostat)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

 • Partnership in Statistics for Development in the 21st Century (Paris21)

http://www.paris21.org/

 • Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and the Pacific
http://www.colombo-plan.org/
6.2.6)องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (International Non-Governmental Organizations or INGOs)
 • Water and Sanitation
  • Charity: water

http://www.charitywater.org/

  • Living Water International 

http://www.water.cc/

  • Oxfam

http://www.oxfam.org/

  • Partners in aid (watershed management in India, and sanitation in the Philippines)

http://www.partnersinaid.org.au/

  • Water 1st International

http://water1st.org/

  • WaterAid 
http://www.wateraid.org/
  • WaterPartners International  
http://www.waterpartners.org/
 • Health
 
  • Partners in Health
http://www.pih.org/
 • Shelter
 
  • Architecture for Humanity (Relief and Development)
http://architectureforhumanity.org/
  • Article 25 (Relief and Development)
http://www.article-25.org/ 
  • Shelter Centre (Relief)
http://sheltercentre.org/
6.2.7)สถาบันการศึกษา/วิจัย/ถังความคิด (Academic/Research Institutions/Think Tank)
 • Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)

http://aciar.gov.au/

 • Centre for Research in Economic Development and International Trade, University of Nottingham (CREDIT)            
http://www.nottingham.ac.uk/credit/index.aspx
 • Center for Global Development (CGD)         

http://www.cgdev.org/

 • Center for Global Food Issues (CGFI)           
http://www.cgfi.org/
 • Center for International Development (CID), Harvard University
http://www.hks.harvard.edu/centers/cid
 • Development Research and Training (DRT)
http://www.drt-ug.org/
 • Foundation for Advanced Studies on International Development (FASID)

http://www.fasid.or.jp/english/

 • Graduate Institute of International and Development Studies

http://graduateinstitute.ch/home.html

 • International Development Research Centre (IDRC)

http://www.idrc.ca/EN/Pages/default.aspx

 • International Studies Association (ISA)

http://www.isanet.org/

 • Overseas Development Institute (ODI)

http://www.odi.org.uk/

 • Stockholm Environment Institute (SEI)

http://www.sei-international.org/

 • International Food Policy Research Institute (IFPRI)

http://www.ifpri.org/

 • Global Research Cultural Partnership (CGIAR)

http://www.cgiar.org/

6.2.8)ฐานข้อมูล IDC ของต่างประเทศ (Foreign Databases or Portal on IDC)
 • Aid Flows
http://www.aidflows.org/
 • AidData
http://www.aiddata.org/content/index
 • Aidinfo
http://www.aidinfo.org/
 • Aidsportal
http://www.aidsportal.org/web/guest/home
 • Development Initiatives
http://devinit.org
 • Food Security Portal          
http://www.foodsecurityportal.org/
 • Global Humanitarian Assistance Programme
http://www.globalhumanitarianassistance.org/
 • International Development Statistics Online Databases, Organisation for
http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline.htm
 • U.S. Official Development Assistance Database        
http://usoda.eads.usaidallnet.gov/
6.2.9)วารสารต่างประเทศด้านการพัฒนา (Foreign Journals on Development)
 • Development and Change

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-7660

 • Development Policy Review
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-7679
 • Journal of Development Studies   
http://www.tandfonline.com/loi/fjds20#.Uw67S01DF_8
 • Journal of International Development
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1328
 • Oxford Development Studies       
http://www.qeh.ox.ac.uk/publications/journals/oxford-development-studies-1
 • Review of African Political Economy
http://www.roape.org/
 • Studies in Comparative International Development
http://link.springer.com/journal/12116
 • Third World Quarterly      
http://www.tandfonline.com/loi/ctwq20#.Uw6-GU1DF_8
 • World Development
http://www.journals.elsevier.com/world-development


 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
เว็บไซต์แนะนำ (Recommended Websites)
เกี่ยวกับ “มุมค้นคว้า” ข้อมูลเรื่อง IDC (About IDC Research Source)
เรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Cooperation or IDC)
 

จำนวนคนอ่าน 3431 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555