มุมค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
 
เกี่ยวกับ “มุมค้นคว้า” ข้อมูลเรื่อง IDC (About IDC Research Source)

1 สิงหาคม 2557

       


       ด้วยเรื่อง “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Cooperation/IDC)” เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญในการศึกษาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เนื่องจากประเทศต่างๆในประชาคมโลกของเรานี้มีปัญหามากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆมายาวนาน โดยเฉพาะในประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมักจะอยู่ในภาวะขาดแคลน ประสบกับความยากจน ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การขาดการศึกษาและอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้แม้จะเป็นปัญหาภายในของแต่ละประเทศ แต่ได้กลายเป็นสิ่งที่ทั้งโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากประเทศใดประเทศหนึ่งอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยลำพัง ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงทวีความสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาข้างต้น ให้ประชากรในประเทศเหล่านั้นมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับสิทธิเสรีภาพที่ควรได้ และอื่นๆ
       
       ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเรื่อง IDC จึงได้จัดทำ “มุมค้นคว้า” โดยการคัดสรรผลงานวิชาการที่สำคัญเกี่ยวกับ IDC เว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นแหล่งข้อมูลคุณภาพ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ศูนย์วิจัยฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “มุมค้นคว้า” แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ/งานวิจัยด้าน IDC ให้มีมากขึ้นในประเทศไทย

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
เว็บไซต์ต่างประเทศ (Foreign Websites)
เว็บไซต์แนะนำ (Recommended Websites)
เรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Cooperation or IDC)
 

จำนวนคนอ่าน 1920 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555