DJ-Menu

คณาจารย์สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
อ.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ (Pongkwan Sawasdipakdi)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

icon download

  
  

การศึกษา:

ความสนใจทางวิชาการ:ผลงานทางวิชาการ:

 

 

 
ประวัติการทำงาน:

กิจกรรมอื่นๆ:

ปริญญาโท, วิทยาลัยระหว่างประเทศศึกษาชั้นสูง พอล เอช. นิทซ์, มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์, วอชิงตัน ดีซี สหรัฐฯ
ปริญญาตรี, ร.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่างประเทศของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเมือง และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตร์การเมือง และเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
สื่อกับการระหว่างประเทศ

Sawasdipakdi, Pongkwan. "The Politics of Numbers: Controversy Surrounding the Thai Rice-pledging Scheme." SAIS Review of International Affairs 34.1 (2014): 45-58.
ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์. "อาวุธชีวภาพ." ความมั่นคงร่วมสมัย. Ed. สุรชาติบำรุงสุข. กรุงเทพฯ: โครงการความมั่นคงศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ และผู้ประกาศข่าว วอยซ์ทีวี

อาจารย์ที่ปรึกษา ชุมนุมปาฐกถาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์