รัฐศาสตร์นิเทศ

                  "รัฐศาสตร์นิเทศ" เป็นวารสารวิชาการฉบับใหม่ล่าสุดของทางคณะ โดยมีเป้าหมายนำเสนอผลงานที่เชื่อมโยงมิติทางทฤษฎี และมิติทางปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะในหมู่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา หรือนักวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปนอกวงวิชาการ ซึ่งมีความจำเป็นในทางปฏิบัติที่จะต้องพึ่งพาทัศนะแง่มุมในทางทฤษฎี การแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายนี้จะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็ยังทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และความต้องการของสังคมยิ่งขึ้น
                  กองบรรณาธิการตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา โดยสำหรับผลงานประเภทบทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนท่านละ 3,000 บาท อนึ่ง ผู้ส่งผลงานกรุณาอ่านเอกสารว่าด้วย "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน" (ดาวน์โหลดได้จากเอกสารเผยแพร่ด้านล่าง) อย่างละเอียดก่อนดำเนินการ
                  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจุรีพร กลิ่นขจร โทร. 02-613-2301

 • คลิกเพื่อส่งผลงานทางออนไลน์

 •  

     กองบรรณาธิการ
  ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ (บรรณาธิการบริหาร)
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.จิตติภัทร พูนขำ (บรรณาธิการบริหาร) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ (บรรณาธิการบริหาร) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ดร.สติธร ธนานิธิโชติ สถาบันพระปกเกล้า
  อ.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ.วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   

     กรอบเวลาดำเนินการ
  กองบรรณาธิการประเมินบทความ และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่ได้รับผลงาน
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่ได้รับผลงาน
  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ส่งผลงานทราบ ภายใน 1 สัปดาห์หลังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเสร็จสิ้น
  ผู้ส่งผลงานแก้ไขบทความ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่การแจ้งผลพิจารณา

   

  เอกสารเผยแพร่


   

 • คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
 • ระบบอ้างอิงแบบเชิงอรรถตามหลัก Turabian
 •  

  cover53 cover53   

  ปีที่ 1 (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 1 (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 2 (พ.ศ. 2559) ฉบับที่ 1

  download1  

   

  ปีที่ 2 (พ.ศ. 2559) ฉบับที่ 2

  download1