DJ-Menu

รัฐศาสตร์นิเทศ

                  "รัฐศาสตร์นิเทศ" เป็นวารสารวิชาการฉบับใหม่ล่าสุดของทางคณะ โดยมีเป้าหมายนำเสนอผลงานที่เชื่อมโยงมิติทางทฤษฎี และมิติทางปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะในหมู่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา หรือนักวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปนอกวงวิชาการ ซึ่งมีความจำเป็นในทางปฏิบัติที่จะต้องพึ่งพาทัศนะแง่มุมในทางทฤษฎี การแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายนี้จะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็ยังทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และความต้องการของสังคมยิ่งขึ้น
                  กองบรรณาธิการตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา โดยสำหรับผลงานประเภทบทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนท่านละ 3,000 บาท อนึ่ง ผู้ส่งผลงานกรุณาอ่านเอกสารว่าด้วย "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน" (ดาวน์โหลดได้จากเอกสารเผยแพร่ด้านล่าง) อย่างละเอียดก่อนดำเนินการ
                  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจุรีพร กลิ่นขจร โทร. 02-613-2301

 • คลิกเพื่อส่งผลงานทางออนไลน์

 • นโยบายของวารสาร


   

  จุดมุ่งหมาย:

  วารสารรัฐศาตร์นิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะของสหวิทยาการที่เชื่อมโยงมิติทางทฤษฎี และมิติทางปฏิบัติเข้าด้วยกันอันประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  ขอบเขตการดำเนินงาน:

  - รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารรัฐกิจ)
  - นิติศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ การจัดการ และนโยบายสาธารณะ
  - สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
  - นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และการสื่อสารสาธารณะ
  - การศึกษา และการพัฒนา
  โดยความมุ่งหวังในการผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการนั้นไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะในหมู่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา หรือนักวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปนอกวงวิชาการซึ่งมีความจำเป็นเชิงนโยบาย การแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายนี้จะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็ยังทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสอดคล้องกับความเป็นจริง และความต้องการของสังคมยิ่งขึ้นไปอีก

  กำหนดการตีพิมพ์:

  วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ
  - ฉบับที่ 1 เดือนเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
  - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม

  ประเภทบทความตีพิมพ์:

  วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับพิจารณาตีพิมพ์บทความดังต่อไปนี้ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความประกอบวิทยานิพนธ์ และบทความปริทัศน์หนังสือ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  กระบวนการพิจารณาบทความ:

  บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์นิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญกับสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-Blind Peer Review) ก่อนที่จะได้เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน

  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้เขียน:

  ผู้เขียนที่เสนอบทความต่อวารสารฯ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และจะต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารอื่นๆ รวมทั้ง ผู้นิพนธ์จะต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (plagiarism) อันถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณที่ร้ายแรงทางวิชาการ

   

     กองบรรณาธิการ
  ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ (บรรณาธิการบริหาร)
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.จิตติภัทร พูนขำ (บรรณาธิการบริหาร) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ (บรรณาธิการบริหาร) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ดร.สติธร ธนานิธิโชติ สถาบันพระปกเกล้า
  อ.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ.วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   

     กรอบเวลาดำเนินการ
  กองบรรณาธิการประเมินบทความ และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่ได้รับผลงาน
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่ได้รับผลงาน
  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ส่งผลงานทราบ ภายใน 1 สัปดาห์หลังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเสร็จสิ้น
  ผู้ส่งผลงานแก้ไขบทความ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่การแจ้งผลพิจารณา

   

  เอกสารเผยแพร่


   

 • คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
 • ระบบอ้างอิงแบบเชิงอรรถตามหลัก Turabian
 •  

  cover53 cover53   

  ปีที่ 1 (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 1 (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 2 (พ.ศ. 2559) ฉบับที่ 1

  download1  

   

  ปีที่ 2 (พ.ศ. 2559) ฉบับที่ 2

  download1