DJ-Menu

รัฐศาสตร์นิเทศ

               “รัฐศาสตร์นิเทศ” (Political Science Review) เป็นวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายนำเสนอผลงานที่มุ่งเชื่อมโยงมิติทางทฤษฎีกับมิติทางปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะในหมู่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา หรือนักวิจัยเท่านั้น หากยังรวมถึงบุคคลทั่วไปนอกวงวิชาการซึ่งมีความจำเป็นในเชิงนโยบาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมิติทางทฤษฎีกับมิติทางปฏิบัติจะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงความต้องการของสังคมยิ่งขึ้น
            กองบรรณาธิการตีพิมพ์วารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ” ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม สำหรับผลงานประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนท่านละ 3,000 บาท อนึ่ง ขอความกรุณาผู้ส่งผลงานกรุณาอ่านเอกสารว่าด้วย “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” (ดาวน์โหลดได้จากเอกสารเผยแพร่ด้านล่าง) อย่างละเอียดก่อนดำเนินการ
                  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณชัยธวัช สีผ่องใส (ผู้ประสานงาน) โทร. 02-613-2301

 • คลิกเพื่อส่งผลงานทางออนไลน์
 • นโยบายของวารสาร


   

  จุดมุ่งหมาย:

  วารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ” เป็นวารสารวิชาการ (Academic journal) ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีจุดประสงค์ส่งเสริมการผลิตและการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และด้านสหวิทยาการที่มุ่งเชื่อมโยงมิติทางทฤษฎีกับมิติทางปฏิบัติเข้าด้วยกัน ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ขอบเขตสาขาวิชาของผลงานที่ตีพิมพ์:

  - การเมืองการปกครอง
  - การระหว่างประเทศ
  - การบริหารรัฐกิจ
  - นิติศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์
  - นโยบายสาธารณะ
  - สังคมวิทยา
  - การศึกษาและการพัฒนา

  กำหนดการตีพิมพ์:

  วารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ”มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
  - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
  - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม

  ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์:

  - บทความวิจัย(Research article)
  - บทความวิชาการ (Academic article)
  - บทความปริทัศน์หนังสือ (Book review)

  กระบวนการพิจารณาบทความ:

  ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ” จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒินิรนามที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review) โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน

  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้เขียน:

  ผลงานที่เสนอต่อวารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ” จะต้องเป็นผลงานที่ไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารวิชาการอื่น นอกจากนี้ ผู้เขียนต้องไม่ละเมิด หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) ซึ่งถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างร้ายแรง

   

     กองบรรณาธิการ
  ผศ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล (บรรณาธิการบริหาร)
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
  ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
  ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
  รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
  รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย
  รศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ประเทศไทย
  ดร.สติธร ธนานิธิโชติ สถาบันพระปกเกล้า, ประเทศไทย
  รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย
  ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

   

  เอกสารเผยแพร่


   

 • ข้อกำหนดสำหรับผู้เขียน
 • ระบบอ้างอิงสำหรับ "รัฐศาสตร์นิเทศ"
 • จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารรัฐศาสตร์นิเทศ
 •  

  รายชื่อบทความรัฐศาสตร์นิเทศ


   

     รัฐศาสตร์นิเทศ
  ปีที่ 1
  ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
  ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
  ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
  ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

   

  รายชื่อบทความและผู้เขียน


   

  cover53 cover53   

  ปีที่ 1 (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 1 (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 2 (พ.ศ. 2559) ฉบับที่ 1

  download1  

   

  ปีที่ 2 (พ.ศ. 2559) ฉบับที่ 2

  download1

   

  cover53 cover53   

  ปีที่ 3 (พ.ศ. 2560) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 3 (พ.ศ. 2560) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 4 (พ.ศ. 2561) ฉบับที่ 1-2

  download1  

   

  ปีที่ 5 (พ.ศ. 2562) ฉบับที่ 1

  download1

   

   

  cover53 cover53   

  ปีที่ 5 (พ.ศ. 2562) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 6 (พ.ศ. 2563) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 6 (พ.ศ. 2563) ฉบับที่ 2

  download1  

   

  ปีที่ 7 (พ.ศ. 2564) ฉบับที่ 1

  download1

   

   

  cover53 cover53   

  ปีที่ 7 (พ.ศ. 2564) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 8 (พ.ศ. 2565) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 8 (พ.ศ. 2565) ฉบับที่ 2

  download1  

   

  ปีที่ 9 (พ.ศ. 2566) ฉบับที่ 1

  download1

   

   

  cover53

  ปีที่ 9 (พ.ศ. 2566) ฉบับที่ 2

  download1