DJ-Menu

ทำไมต้อง "สิงห์แดง"

                หลังถูกก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบ 7 ทศวรรษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถูกเรียกขานกันโดยทั่วไปว่า "สิงห์แดง” ได้กลายสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยที่คอยผลิตบัณฑิต และนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่ทรงคุณภาพออกมา

               หลักสูตรการศึกษาของคณะจะยึดเอานักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นฝึกฝนให้นักศึกษา "คิดเป็น” "เข้าใจโลก” และ "ลงมือปฏิบัติได้” ซึ่งนี่ก็ช่วยให้บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์สำเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน การให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรียังทำให้นักศึกษามีความเปิดกว้างทางความคิด และยอมรับฟังทัศนะที่แตกต่างอย่างสันติ เนื่องจากตลอดสี่ปีการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์แต่ละคนจะถูกหล่อหลอมให้เป็นผู้ฟังที่ใจกว้าง เป็นผู้พูดที่ทรงปัญญา และสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายได้อย่างฉันท์มิตร

              หลักสูตรภาคภาษาไทยของคณะแบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการระหว่างประเทศ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ซึ่งนักเรียนที่สนใจศึกษาวิชาเหล่านี้เป็นวิชาเอก สามารถเลือกสาขาที่ตนเองสนใจได้ตั้งแต่ตอนสอบคัดเลือกเข้าศึกษา อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนในคณะไม่ได้แบ่งแยกแต่ละสาขาวิชาอย่างเป็นเอกเทศ แต่จะมีการผสมผสานองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นๆ ที่นักศึกษาไม่ได้เลือกเป็นวิชาเอก ผ่านการเลือกวิชาเรียนได้อย่างเสรี เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองกว้างขวาง และไม่จำกัดวิธีคิดอยู่แต่ในสาขาที่ตนศึกษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งนับเป็นจุดแข็งสำคัญอีกอันของสถาบันแห่งนี้

 

sing1                          sing2

                ในเรื่องบรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษามีความใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยหลักสูตรการศึกษาจะมีทั้งวิชาที่เน้นการบรรยายโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และวิชาสัมมนาที่เน้นการเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียนอย่างใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสามารถวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น โดยอาจารย์จะคอยชี้แนะ และเติมเต็มฐานความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดความคิด นอกเหนือจากบรรยากาศทางวิชาการที่เข้มข้นและใกล้ชิด ยังมีกิจกรรมนอกเวลาเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษาได้พบปะกัน และร่วมทำกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์เพื่อความสนิทสนม

               จุดเด่นอีกประการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือความเป็นสากลในการเรียนการสอน เนื่องจากคณาจารย์เกือบทั้งหมดสำเร็จการศึกษาชั้นสูงจากต่างประเทศ ทำให้ในการเรียนการสอนมีการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือ นักศึกษาจะศึกษาวิชารัฐศาสตร์ตามแบบอย่างของการศึกษาในโลกปัจจุบัน โดยใช้ตำรา และบทความวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาก้าวทันพัฒนาการทางความคิดระดับโลก และสามารถนำองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศผ่านโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นสากลยิ่งขึ้นด้วย

             ท้ายที่สุด ในส่วนคุณภาพคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับเป็นแหล่งรวมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลายสาขาวิชา ช่วยให้นักศึกษาในคณะได้เรียนวิชาที่ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้องค์ความรู้อย่างละเอียด รู้ลึก รู้จริง นอกจากนี้ เหล่าคณาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ยังคอยผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพออกมา ซึ่งนักศึกษาก็จะได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการวิจัยอีกด้วย

 

sing1                          sing2

เขียนโดย นายฐิรวิทย์ ศิริตันหยง ศิษย์เก่าสาขาการระหว่างประเทศ (สิงห์แดงรุ่น 62) (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2557)