DJ-Menu

คณาจารย์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ


ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ (Prof.Dr.Attakrit Patchimnan)
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2310
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

icon download

  
  

การศึกษา:


การเข้าอบรมหลักสูตร:

ความสนใจทางวิชาการ:

ตำราวิชาการ:

 

 

 วิชาที่สอน:

Ph.D. in Economics and Political Science, Claremont Graduate University, 2007
M.A. in Economics, Claremont Graduate University, 2001
B.A. in Business Economics, Pitzer College (Claremont Colleges), 1999

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 (ปนป.)

International Trade Theory
Public Choice Theory
Public Finance and Public Economics
Game theory and Institutional Changes
Political Economy of Trade
International Political Economy
Regime Transitions and Economic Liberalization
Political Parties and Interest Groups
International Trade and Finance
Trade and Development Policy

แนวคิดทางทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับการออกแบบนโยบายสาธารณะและการยกระดับการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (2558)
การศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับการบริหารและจัดการสาธารณะสมัยใหม่ (2558)
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาทางการเมืองและการพัฒนาทางเศรษฐกิจสำหรับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย (2558)
การวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐ (2557)
แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง (2555)
การพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้เเนวคิดทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ (2555)

ร.221 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง
ร.250 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
ร.380 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
ร.467 สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ