DJ-Menu

คณาจารย์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์ (Assoc.Prof.Dr.Supin Kachacupt)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316


 

  
  

การศึกษา:


วิชาที่เปิดสอน:ความสนใจทางวิชาการ:

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. in Government, Claremont Graduate School, USA
Ph.D. in Government, Claremont Graduate School, USA

ร.241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
ร.242 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
ร.343 พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ
ร.360 การบริหารการคลังและงบประมาณ

ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจ
พฤติกรรมองค์การ