DJ-Menu

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม

               ในแต่ละปี คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ผลิตงานวิชาการที่ทรงคุณภาพออกมามากมาย ดังนั้น ทางคณะจึงก่อตั้งศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม (Direk Jayanama Research Center) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการทำวิจัยให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก และวางรากฐานสำหรับการผลิตข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น่าเชื่อถือให้แก่สังคมในวงกว้าง ซึ่งนี่ยังสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการยกระดับตนเองไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) ด้วย

             ภารกิจของศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ มีทั้งการส่งเสริมการทำวิจัยภายในคณะ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ การจัดสรรทุนวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน การจัดงานสัมมนาวิชาการ การสนับสนุนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชา ฯลฯ นอกจากนี้ที่สำคัญ ทางศูนย์วิจัยยังได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลทางรัฐศาสตร์ระดับชาติในอนาคตข้างหน้า โดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมุ่งนำเสนอผลงานวิจัยเชิงลึกที่มีความทันสมัย ตลอดจนความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจค้นคว้าทางด้านรัฐศาสตร์

 

ข้อมูลการติดต่อ


 

                ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ชั้น 5 เลขที่ 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คลองหลวง ปทุมธานี 12121

                หมายเลขโทรศัพท์: 02-696-5336

                อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                เว็บไซต์: https://www.djrctu.com/

 

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ 


  • การเสวนาในงานรำลึกถึง ศ.ดิเรก ชัยนาม เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
  • รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ กล่าวเปิดงานพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ของคณะ
  • งานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติระหว่างไทย และญี่ปุ่น  เมื่อปี พ.ศ. 2556 (จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก)
  • Abdullah Ahmad Badawi อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แสดงปาฐกถาในงานสัมมนา (จัดร่วมกับสถาบันภาคีใน “เครือข่ายคลังสมองและนักวิชาการไทย-มาเลเซีย”)
  • Mark Thompson นักวิชาการจากฮ่องกงเดินทางมาบรรยายเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 (จัดร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยภาคีใน “เครือข่าย ICIRD”)
  • สัมมนาเรื่อง “เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในอาเซียน: ประชาคมภายใต้ความหลากหลาย” (จัดร่วมกับคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  • บรรยากาศการประชุมเตรียมแผนพัฒนางานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2557
  • เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต