คณาจารย์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

 

Kevin Downey

 

รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

(Dr.Trairat Pokapalakorn)

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

 

 

Lasse Schuldt

 

อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์

(Dr.Jirawan Dejanipont)

 

Michelle Tan

 

รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

(Dr.Soparatana Jarusombat)

 

 

 

Takashi Tsukamoto

 

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

(Dr.Tavida Kamolvej)

 

Kevin Downey

 

รศ.ดร.พัชรี สิโรรส

(Dr.Patcharee Siroros)

       

 

Lasse Schuldt

 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

(Dr.Pharkphoom Rukhamate)

 

Michelle Tan

 

ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

(Dr.Wasan Luangprapat)

 

 

Takashi Tsukamoto

 

ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

(Dr.Sikarn lssarachaiyos)

 

Michelle Tan

 

ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

(Dr.Sunisa Chorkaew)

 

 

Takashi Tsukamoto

 

รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์

(Dr.Supin Kachacupt)

 

Kevin Downey

 

ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

(Dr.Amporn Tamronglak)

       

 

Lasse Schuldt

 

ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

(Dr.Orathai Kokpol)

 

Kevin Downey

 

รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

(Dr.Attakrit Patchimnan)