DJ-Menu

เจ้าหน้าที่
   สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
นายเจษฎา ณ ระนอง
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

 

   งานบริหาร
นายภาคภูมิ ราชแสง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีรัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
นายพรพิบูล รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายกิตติพจน์ แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
นางสาวกรวรรณ สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวพัสวี ทองเผือก นักทรัพยากรมนุษย์ปฎิบัติการ
นางสาวเกวลี ศรีนคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายธานินทร์ อุบลนุช พนักงานขับรถยนต์
นางกาญจนา วินัยกุล พนักงานบริการ
นางสาวดารารัตน์ เรือนเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายนิกร จูงใจ พนักงานสถานที่
นางยุพาพรรณ เผ่าพันธุ์ พนักงานสถานที่
นายฐาประนิต น้อยดี พนักงานสถานที่
นางสาวจันทรา พงษ์ศาสตร์ พนักงานสถานที่
นางสาวสุปราณี สังข์กลัด พนักงานสถานที่
นายเสนอ บัวสำโรง พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชิต ภาคยุติ พนักงานสถานที่

 

   งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางรัชต์พร ตุ่นไธสง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางอุทัย กล่ำช้าง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาววชิรญาณ์ อยู่เปรม นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวลักขณา กมลธรรมวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวบุษกร พิมพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวกาญจนา ขำหุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวนงพงา สุยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวสุพร มุขพิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวธนชล อุดมลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวภรภัทร เชี่ยวเวช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวพร้อมภัทร สาโรช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวชญานิศ อินทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาววชิราภรณ์ ไชยเมืองมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวทิวทิวา คนดี นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฎิบัติการ
นางสาวธัญธร ญาณพิสิฐกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวประภาพร แป้นสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

 

   งานยุทธศาสตร์และการคลัง
นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์ หัวหน้างาน
นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาวสายฝน อำพันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายวีรภัทร ว่องวิกย์การ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสุวรรณา จงขะวะดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางรัชนี น้อยเปีย นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวขนิษฐา เมืองครอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสาวอัยยรัตน์ ศรีแตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวนิฐิชา ทองขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ

 

   งานวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางสุนันทา จีนแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นายชัยธวัช สีผ่องใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวจุฑาภรณ์ ราไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวอรนิชา โพธิ์รัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายชานนท์ จันทร์หอมกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวนูรียะ ยูโซะ
เจ้าหน้าที่วิจัยปฎิบัติการ