DJ-Menu

เจ้าหน้าที่
   สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
นายเจษฏา ณ ระนอง
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

 

   งานบริหาร
นายภาคภูมิ ราชแสง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพัสวี ทองเผือก นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีรัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายกิตติพจน์ แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายพรพิบูล รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวดารารัตน์ เรือนเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสโรชา ขัดมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางกาญจนา วินัยกุล พนักงานบริการ
นายนิกร จูงใจ พนักงานสถานที่
นางยุพาพรรณ เผ่าพันธุ์ พนักงานสถานที่
นายฐาประนิต น้อยดี พนักงานสถานที่
นางสาวจันทรา พงษ์ศาสตร์ พนักงานสถานที่
นางสาวสุปราณี สังข์กลัด พนักงานสถานที่
นายเสนอ บัวสำโรง พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชิต ภาคยุติ พนักงานสถานที่

 

   งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางรัชต์พร ตุ่นไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอุทัย กล่ำช้าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนงพงา สุยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุพร มุขพิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววชิรญาณ์ อยู่เปรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวลักขณา กมลธรรมวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวบุษกร พิมพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา ขำหุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธนชล อุดมลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพร้อมภัทร สาโรช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชญานิศ อินทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวทิวทิวา คนดี นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
นางสาวกรรณิกา แก้วม่วง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมนัสญา ฉ่ำชื่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

   งานยุทธศาสตร์และการคลัง
นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์ หัวหน้างาน
นางสาวจุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวสายฝน อำพันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวีรภัทร ว่องวิกย์การ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสุวรรณา จงขะวะดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางรัชนี น้อยเปีย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา เมืองครอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอัยยรัตน์ ศรีแตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิฐิชา ทองขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

   งานวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นายชัยธวัช สีผ่องใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนูรียะ ยูโซะ
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ
นางสาวจุฑาภรณ์ ราไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอรนิชา โพธิ์รัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายชานนท์ จันทร์หอมกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ