DJ-Menu

เจ้าหน้าที่
   สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
นายเจษฎา ณ ระนอง
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

 

   งานบริหาร
นางอารยา แสงทอง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีรัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
นายพรพิบูล รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายกิตติพจน์ แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
นางสาวกรวรรณ สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวศรัณย์พร ทองเผือก นักทรัพยากรมนุษย์ปฎิบัติการ
นายภาคภูมิ ราชแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวเกวลี ศรีนคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายธานินทร์ อุบลนุช พนักงานขับรถยนต์
นางเตือนใจ กองขุนจันทร์ พนักงานบริการ
นางกาญจนา วินัยกุล พนักงานบริการ
นายโชติศักดิ์ กล่ำช้าง พนักงานบริการ
นางสาวดารารัตน์ เรือนเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายนิกร จูงใจ พนักงานสถานที่
นางยุพาพรรณ เผ่าพันธุ์ พนักงานสถานที่
นายฐาประนิต น้อยดีิ พนักงานสถานที่
นางสาวจันทรา พงษ์ศาสตร์ พนักงานสถานที่
นางสาวสุปราณี สังข์กลัด พนักงานสถานที่
นายเสนอ บัวสำโรง พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชิต ภาคยุติ พนักงานสถานที่

 

   งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นางเนตรชนก ดีทน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางรัชต์พร ตุ่นไธสง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางอุทัย กล่ำช้าง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาววชิรญาณ์ อยู่เปรม นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวลักขณา กมลธรรมวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวบุษกร พิมพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา ขำหุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนงพงา สุยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพร มุขพิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธนชล อุดมลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภรภัทร เชี่ยวเวช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพร้อมภัทร สาโรช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวบุณยรัตน์ มาสิลีรังสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอารยา พิทยจำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชญานิศ อินทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานยุทธศาสตร์และการคลัง
นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์ หัวหน้างาน
นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาวสายฝน อำพันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายวีรภัทร ว่องวิทย์การ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางสุวรรณา จงขะวะดี นักวิชาการเงินและบัญชี
นางรัชนี น้อยเปีย นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวขนิษฐา เมืองครอง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศศิภา ศรีแตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิฐิชา ทองขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานวิจัยและบริการวิชาการ
นายเจษฎา ณ ระนอง
หัวหน้างาน
นางสุนันทา จีนแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายชัยธวัช สีผ่องใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจุฑาภรณ์ ราไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรนิชา โพธิ์รัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชานนท์ จันทร์หอมกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป