เจ้าหน้าที่
   สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
นาง อัญชลี เขมการโกศล
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

 

   งานบริการการศึกษา
น.ส. ธนัตถ์นันท์ แก้วบริสุทธิ์
รักษาการหัวหน้างาน
นาง เนตรชนก ดีทน นักวิชาการศึกษา
นาง รัชต์พร ตุ่นไธสง นักวิชาการศึกษา
น.ส. สุพรรษา ศรีไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษา
นาง ศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์ นักแนะแนวการศึกษา
นาง อุทัย กล่ำช้าง นักวิชาการศึกษา
น.ส. ภรภัทร เชี่ยวเวช นักวิชาการศึกษา
น.ส. วชิรญาณ์ อยู่เปรม นักวิชาการศึกษา
น.ส. สุพร มุขพิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานบริการวิชาการ
นาง สุนันทา จีนแจ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย สราวุธ ทับทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ชานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานนโยบายและแผน
นาย ชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์
หัวหน้างาน
นาย ณัฐภูมิ คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ศศิภา ศรีแตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานบริหารและธุรการ
นาง อารยา แสงทอง
รักษาการหัวหน้างาน
น.ส. กรวรรณ สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. จิรภา บัวงาม ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
น.ส. จุรีพร กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย พรพิบูล รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย สรัญญู วุฒินิกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ภาคภูมิ ราชแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ดารารัตน์ เรือนเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานคลังและพัสดุ
น.ส. จุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง พรชนิตว์ ทองแจ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. สายฝน อำพันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง สุวรรณา จงขะวะดี นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง หทัยชนก พงษ์เถื่อน ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

 

   ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
นาย เจษฎา ณ ระนอง
หัวหน้าศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม
น.ส. จุฑาภรณ์ ราไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. จิราวรรณ สวยเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. อรนิชา โพธิ์รัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย กุลชาติ ทักษไพบูลย์ นักวิจัย
นาย กิตติพจน์ แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส. พิมพ์ชนก ศรีรัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

   โครงการบริการสังคม
นาง อัญชลี เขมการโกศล
เลขานุการโครงการ
น.ส. นิฐิชา ทองขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. มยุรี เจริญธรรมวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง รัชนี น้อยเปีย เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส. ธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย นิกร จูงใจ พนักงานสถานที่

 

   โครงการ BMIR
น.ส. พร้อมภัทร สาโรช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. นิตยา คุรุวาณิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ณัฐพงศ์ ระงับทุกข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   โครงการ EPA
น.ส. ธนชล อุดมลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. บุษกร พิมพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. พวงเพชร ติรวัฒนานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   โครงการ MIR
น.ส. กาญจนา ขำหุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ขนิษฐา เมืองครอง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

   โครงการ MPE
น.ส. ฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ณัฐชา โพธิ์จันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส. นงพงา สุยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย ฐาประนิต น้อยดี พนักงานสถานที่

 

   พนักงานสถานที่
นาง กาญจนา น้อยเปีย
พนักงานสถานที่
นาง กาญจนา วินัยกุล พนักงานสถานที่
น.ส. จันทรา พงษ์ศาสตร์ พนักงานสถานที่
นาย โชติศักดิ์ กล่ำช้าง พนักงานสถานที่
นาง เตือนใจ กองขุนจันทร์ พนักงานสถานที่
นาย ประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี พนักงานสถานที่
น.ส. สุปราณี สังข์กลัด พนักงานสถานที่
นาย อนุชิต ภาคยุติ พนักงานสถานที่

 

   พนักงานขับรถ
นาย ธานินทร์ อุบลนุช
พนักงานขับรถ
นาย เสนอ บัวสำโรง พนักงานขับรถ