DJ-Menu

เจ้าหน้าที่
   สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
นางอัญชลี เขมการโกศล
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

 

   งานยุทธศาสตร์และการบริหาร
นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์
หัวหน้างาน
นางอารยา แสงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจิรภา บัวงาม ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
นางสาวจุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุนันทา จีนแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสายฝน อำพันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกรวรรณ สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายภาคภูมิ ราชแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดารารัตน์ เรือนเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศศิภา ศรีแตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิฐิชา ทองขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางรัชนี น้อยเปีย เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุวรรณา จงขะวะดี นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวขนิษฐา เมืองครอง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางยุพาพรรณ เผ่าพันธุ์ พนักงานสถานที่
นายนิกร จูงใจ พนักงานสถานที่
นายฐาประนิต น้อยดี พนักงานสถานที่
นางสาวจันทรา พงษ์ศาสตร์ พนักงานสถานที่
นางสาวสุปราณี สังข์กลัด พนักงานสถานที่
นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี พนักงานสถานที่
นายเสนอ บัวสำโรง พนักงานขับรถยนต์
นายธานินทร์ อุบลนุช พนักงานขับรถยนต์
นางเตือนใจ กองขุนจันทร์ พนักงานบริการ
นางสาวกาญจนา น้อยเปีย พนักงานบริการ
นางกาญจนา วินัยกุล พนักงานบริการ
นายโชติศักดิ์ กล่ำช้าง พนักงานบริการ

 

   งานวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางเนตรชนก ดีทน
หัวหน้างาน
นางรัชต์พร ตุ่นไธสง นักวิชาการศึกษา
นางอุทัย กล่ำช้าง นักวิชาการศึกษา
นางศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษา
นางสาววชิรญาณ์ อยู่เปรม นักวิชาการศึกษา
นายณัฐภูมิ คล้ายคลึง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพร มุขพิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภรภัทร เชี่ยวเวช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธนชล อุดมลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวบุษกร พิมพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนงพงา สุยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา ขำหุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพร้อมภัทร สาโรช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิตยา คุรุวาณิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
นางสาวธนัตถ์นันท์ แก้วบริสุทธิ์
หัวหน้างาน
นายพรพิบูล รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชานนท์ จันทร์หอมกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสราวุธ ทับทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

 

   งานวิจัยและเทคโนโลยี
นายเจษฎา ณ ระนอง
หัวหน้างาน
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีรัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายกิตติพจน์ แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจุฑาภรณ์ ราไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรนิชา โพธิ์รัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายกุลชาติ ทักษไพบูลย์ นักวิจัย