DJ-Menu

เจ้าหน้าที่
   สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
นายเจษฏา ณ ระนอง
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

 

   งานบริหาร
นายภาคภูมิ ราชแสง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีรัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายพรพิบูล รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายกิตติพจน์ แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวกรวรรณ สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพัสวี ทองเผือก นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
นางสาวดารารัตน์ เรือนเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสโรชา ขัดมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายธานินทร์ อุบลนุช พนักงานขับรถยนต์
นางกาญจนา วินัยกุล พนักงานบริการ
นายนิกร จูงใจ พนักงานสถานที่
นางยุพาพรรณ เผ่าพันธุ์ พนักงานสถานที่
นายฐาประนิต น้อยดี พนักงานสถานที่
นางสาวจันทรา พงษ์ศาสตร์ พนักงานสถานที่
นางสาวสุปราณี สังข์กลัด พนักงานสถานที่
นายเสนอ บัวสำโรง พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชิต ภาคยุติ พนักงานสถานที่

 

   งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางรัชต์พร ตุ่นไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอุทัย กล่ำช้าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววชิรญาณ์ อยู่เปรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวลักขณา กมลธรรมวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวบุษกร พิมพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา ขำหุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนงพงา สุยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสุพร มุขพิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธนชล อุดมลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพร้อมภัทร สาโรช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชญานิศ อินทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววชิราภรณ์ ไชยเมืองมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวทิวทิวา คนดี นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
นางสาวธัญธร ญาณพิสิฐกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกรรณิกา แก้วม่วง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมนัสญา ฉ่ำชื่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

   งานยุทธศาสตร์และการคลัง
นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์ หัวหน้างาน
นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสายฝน อำพันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวีรภัทร ว่องวิกย์การ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสุวรรณา จงขะวะดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางรัชนี น้อยเปีย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา เมืองครอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอัยยรัตน์ ศรีแตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิฐิชา ทองขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

   งานวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางสุนันทา จีนแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายชัยธวัช สีผ่องใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจุฑาภรณ์ ราไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอรนิชา โพธิ์รัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายชานนท์ จันทร์หอมกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนูรียะ ยูโซะ
เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ