DJ-Menu

เจ้าหน้าที่
   สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
นายเจษฎา ณ ระนอง
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์

 

   งานยุทธศาสตร์และการบริหาร
นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์
หัวหน้างาน
นางอารยา แสงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
นางสาวจุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุนันทา จีนแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสายฝน อำพันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกรวรรณ สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจุรีพร กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายภาคภูมิ ราชแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดารารัตน์ เรือนเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศศิภา ศรีแตรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิฐิชา ทองขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางรัชนี น้อยเปีย เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุวรรณา จงขะวะดี นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวขนิษฐา เมืองครอง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพวงเพชร ติรวัฒนานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางยุพาพรรณ เผ่าพันธุ์ พนักงานสถานที่
นายนิกร จูงใจ พนักงานสถานที่
นายฐาประนิต น้อยดี พนักงานสถานที่
นางสาวจันทรา พงษ์ศาสตร์ พนักงานสถานที่
นางสาวสุปราณี สังข์กลัด พนักงานสถานที่
นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี พนักงานสถานที่
นายเสนอ บัวสำโรง พนักงานขับรถยนต์
นายธานินทร์ อุบลนุช พนักงานขับรถยนต์
นางเตือนใจ กองขุนจันทร์ พนักงานบริการ
นางสาวกาญจนา น้อยเปีย พนักงานบริการ
นางกาญจนา วินัยกุล พนักงานบริการ
นายโชติศักดิ์ กล่ำช้าง พนักงานบริการ

 

   งานวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางเนตรชนก ดีทน
หัวหน้างาน
นางรัชต์พร ตุ่นไธสง นักวิชาการศึกษา
นางอุทัย กล่ำช้าง นักวิชาการศึกษา
นางศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษา
นางสาววชิรญาณ์ อยู่เปรม นักวิชาการศึกษา
นายณัฐภูมิ คล้ายคลึง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพร มุขพิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภรภัทร เชี่ยวเวช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธนชล อุดมลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวบุษกร พิมพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนงพงา สุยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา ขำหุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพร้อมภัทร สาโรช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิตยา คุรุวาณิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวลักขณา กมลธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวบุณยรัตน์ มาสิลีรังสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอารยา พิทยจำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐณิชา ชัยวิริยะพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

   งานบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
นายเจษฎา ณ ระนอง ทำหน้าที่แทนในตำแหน่งหัวหน้างาน
นางสุนันทา จีนแจ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพรพิบูล รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชานนท์ จันทร์หอมกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชัยธวัช สีผ่องใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

 

   งานวิจัยและเทคโนโลยี
นายเจษฎา ณ ระนอง
หัวหน้างาน
นางสาวนฤมล นิ่มนวล นักวิจัย
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีรัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายกิตติพจน์ แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจุฑาภรณ์ ราไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรนิชา โพธิ์รัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป