DJ-Menu

คณาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ (Assoc.Prof.Dr.Vannapar Tirasangka)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2031
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

icon download

  
  

การศึกษา:


 

ประวัติการทำงาน: 

 

 

 

 

บทความ (บางส่วน):
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาที่สอน:

นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท, ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัย Nantes, ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาเอก, ด้านกฎหมายมหาชน (Doctorat en Droit, Mention très honorable à l’unanimité des membres du jury) มหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔
- อนุกรรมการกระจายอำนาจ (ด้านกฎหมาย) สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน
- อนุกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน
- อนุกรรมการวิทยาลัยพัฒนาข้าราชการ สาขากระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน
- กรรมการประเมินผลงานข้าราชการสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรกระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน
- กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปัจจุบัน
- รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU RAC) พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน

บทความเรื่อง “การเลือกตั้ง : ‘สนามแข่งขัน’ ของระบอบประชาธิปไตยของประเทศฝรั่งเศส” ในหนังสือวาระครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บทความเรื่อง “อำนาจของข้อมูลข่าวสาร สิทธิที่จะรู้กับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ” ในหนังสือวาระครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓

บทความเรื่อง “แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมของฝรั่งเศส : ลักษณะเฉพาะของอํานาจฝ่ายบริหาร การจํากัดอํานาจนิติบัญญัติ และการสร้างดุลยภาพ ทางการเมือง” ในหนังสือ รอบโลกรัฐธรรมนูญ, สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๔
หนังสือ ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ “สังคมที่เป็นประชาธิปไตย :คุณค่า ความหวัง” มูลนิธิ ปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. ๒๕๕๙

บรรณาธิการหนังสือ “บทสนทนาหลากมุมต่างมอง รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐” สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรณาธิการหนังสือ “นันทจริยาวันทา” รวมบทความครบ ๖๐ ปี แด่ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือ “ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง” โครงการตำรา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือ “อ่านรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐” พ.ศ. ๒๕๖๔

ร.312 การเมืองกับกฎหมายมหาชน
ร.322 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
ร.337 การเมืองการปกครองยุโรป
ร.420 กฏหมายปกครอง