DJ-Menu

คณาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ผศ.ดร.พิษณุ สุนทรารักษ์ (Asst.Prof.Dr.Pisanu Sunthraraks)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301


 

  
  

การศึกษา:วิชาที่เปิดสอน:

B.A. (History), University of Kansas, U.S.A
M.A. (Political Science), University of Wisconsin, U.S.A.
M.A. (Ibero-American Studies), University of Wisconsin, U.S.A
Ph.D. (Political Science), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ร.320 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ร.375 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา
ร.489 สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ
ร.488 สัมมนาปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศและการแก้ไข
ร.578 การศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางการระหว่างประเทศ