DJ-Menu

คณาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา (Prof.Thanes Wongyannava)
บรรณาธิการรัฐศาสตร์สาร
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301


 

  
  

การศึกษา:


วิชาที่เปิดสอน:หนังสือ (บางส่วน):

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Sociology), University of Wisconsin Madison, U.S.A.
M.Phil (Social & Political Theory), University of Cambridge, England

ร.210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
ร.212 ประวัติความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
ร.412 ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง
ร.516 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน

เช เกวารา กับ ความตาย (2541)
ปฏิวัติบริโภค: จากสิ่งของฟุ่มเฟือยมาสู่สิ่งจำเป็น (2550)
หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย: ว่าด้วยการขึ้นมาเป็นศิลปะของภาพยนตร์ในสังคมบริโภค (2551)
ม(า)นุษย์โรแมนติค (2556)
เขียนหญิง: อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์ (2556)
Max Weber: วิถีแห่งการบำเพ็ญตบะและอาชีพการเมือง (2556)