DJ-Menu

ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

              หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงกว้างขวาง มีอัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูง คณาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียง มีความรู้ มีประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าคณะมีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับกีรตยาจารย์ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูงที่สุดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             นักศึกษาของหลักสูตรสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีบัณฑิตที่จบจากคณะไปรับใช้สังคมอยู่ทั่วทุกสาขาอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ลูกจ้างในบริษัทห้างร้าน ผู้แทนรัฐบาลไทยในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ สื่อมวลชน นักการเมือง นักวิชาการ นักวิจัย ฯลฯ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมี อาทิ ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร (นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คุณอนันต์ อนันตกูล (อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงมหาดไทย) คุณผัน จันทรปาน (อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ (นักการเมือง) คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน (อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร) คุณวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ (นักสิทธิมนุษยชน) เป็นต้น

 

รายละเอียดหลักสูตร 


 

หลักสูตร:

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2566
 • วิธีจัดการเรียนการสอน:

        ประกอบด้วย 3 สาขา คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาการระหว่างประเทศ และสาขาบริหารรัฐกิจ
        เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแบบเต็มเวลา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
        มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

  ภาคการศึกษา:

                    ภาคเรียนที่ 1     สิงหาคม - ธันวาคม
                    ภาคเรียนที่ 2     มกราคม - พฤษภาคม
                    ภาคฤดูร้อน       มิถุนายน - กรกฎาคม

  ระยะเวลาการศึกษา:

        นักศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี) และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (8 ปี)

  จำนวนรับนักศึกษา:

        รับสมัครเข้าศึกษาสาขาละ 90 คน

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

        ประมาณคนละ 104,000 บาท โดยคิดเหมาจ่ายค่าจดทะเบียนต่อภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

   

  Link สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ)


   

 • Web Portal สำหรับนักศึกษา
 • ระบบโควตา
 •  

  เอกสารเผยแพร่


   

 • ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) สำหรับชั้นปริญญาตรี (พ.ศ. 2566)
 • ใบควบคุมแผนการเรียนแนะนำนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 2561
 • ใบควบคุมแผนการเรียนแนะนำนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 2566
 • ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2565
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 • มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

                    ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-696-5462

                    ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 02-613-2302

                    อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    Facebook: https://www.facebook.com/Polsci.Academic.Affairs

   

  ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ


   

  • งานเสวนารำลึกถึง ศ.ดิเรก ชัยนาม ผู้ก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บรรยากาศการเรียนการสอนภายในอาคารเรียนของคณะรัฐศาสตร์
  • นักศึกษาลงพื้นที่ในชุมชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการทำวิจัย
  • โครงการ “ห้องสมุด...พี่ให้น้อง” ที่จังหวัดอยุธยา เมื่อเดือนตุุลาคม พ.ศ. 2556
  • นักศึกษาวิชานโยบายสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ทำกิจกรรมให้บริการแก่สังคม
  • นักศึกษาวิชาจิตวิทยาการเมืองทำดููงานที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อต้นปี พ.ศ. 2557
  • งานเสวนา “ปาร์ตี้ไอติม: ผู้บริหารพบนักศึกษา” เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2556
  • การถ่ายภาพรวมหมู่ในวันรับพระราชทานปริญญาของบัณฑิตจบใหม่จากคณะรัฐศาสตร์