คณาจารย์สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

 

Kevin Downey

 

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

(Dr.Kitti Prasirtsuk)

หัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ
(รักษาการ)

 

 

Lasse Schuldt

 

ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

(Dr.Jaran Maluleem)

 

Michelle Tan

 

ผศ.จิตติภัทร พูนขำ

(Jittipat Poonkham)

 

 

Takashi Tsukamoto

 

ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ

(Dr.Janjira Sombatpoonsiri)

 

Kevin Downey

 

ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

(Dr.Chulacheeb Chinwanno)

       

 

Lasse Schuldt

 

ผศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง

(Dr.Chanintira na Thalang)

 

Michelle Tan

 

รศ.ดร.บรรพต กำเนิดศิริ

(Dr.Bunpot Gumnerdsiri)

 

 

Takashi Tsukamoto

 

อ.ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล

(Dr.Prapimphan Chiengkul)

 

Michelle Tan

 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

(Dr.Prapat Thepchatree)

 

 

Takashi Tsukamoto

 

อ.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์

(Pongkwan Sawasdipakdi)

 

Kevin Downey

 

รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ

(Dr.Siriporn Wajjwalku)

       

 

Lasse Schuldt

 

อ.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา

(Siremorn Asvapromtada)

 

Michelle Tan

 

ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

(Dr.Surachai Sirikrai)

 

 

 Michelle Tan

 

 ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร

(Dr.M.L.Pinitbhand Paribatra)

 

Michelle Tan 

 

อ.วิโรจน์ อาลี

(Virot Ali)