คณาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

 

Kevin Downey

 

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

(Dr.Chalidaporn Songsamphan)

หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ประธานที่ประชุมคณาจารย์

 

 

Lasse Schuldt

 

ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

(Dr.Kasian Tejapira)

 

Michelle Tan

 

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

(Dr.Chaiwat Satha-Anand)

 

 

Takashi Tsukamoto

 

ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

(Dr.Chairat Charoensin-o-larn)

 

Kevin Downey

 

รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา

(Thanes Wongyannava)

บรรณาธิการรัฐศาสตร์สาร

       

 

Michelle Tan

 

ผศ.ดร.พิษณุ สุนทรารักษ์

(Dr.Pisanu Sunthraraks)

 

Takashi Tsukamoto

 

อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

(Chayanit Poonyarat)

 

 

Michelle Tan

 

ผศ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า

(Dr.Decha Tangseefa)

 

Takashi Tsukamoto

 

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

(Dr.Prajak Kongkirati)

 

 

Kevin Downey

 

ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

(Dr.Puli Fuwongcharoen)

 

Lasse Schuldt

 

ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

(Dr.Vannapar Tirasangka)

       

 

Michelle Tan

 

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

(Dr.Supasawad Chardchawarn)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

 

Takashi Tsukamoto

 

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

(Dr.Attasit Pankaew)

 

 

Michelle Tan 

 

ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ี

(Dr.Viboonpong Poonprasit)