DJ-Menu

โครงการ MPE

               โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก ณ จังหวัดลำปางเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นโครงการแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งกระจายความรู้สู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน อย่างไรก็ตาม หลังดำเนินการมาครบ 10 ปี ทางคณะพบว่า หลักสูตร MPE เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และสมควรนำมาพัฒนาต่อยอด จึงมีการย้ายการเรียนการสอนของโครงการมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

              โครงการ MPE มีบทบาทสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิตด้านการเมืองการปกครองเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ โครงการมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทันต่อโลก และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในงานของแต่ละบุคคล ศิษย์เก่าของโครงการมาจากสาขาอาชีพ และตำแหน่งที่หลากหลายมาก อาทิ รัฐมนตรี วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคการเมือง นายทหาร นายตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นักธุรกิจ แพทย์ พยาบาล ฯลฯ

 

รายละเอียดหลักสูตร


 

วันเวลาจัดการเรียนการสอน:

ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 (ช่วง 15.00 - 18.00 เป็นวิชาภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีสอบผ่าน TU-GET) และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 15.00

สถานที่เรียน:

ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระยะเวลาการศึกษา:

นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายในปีครึ่ง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

ประมาณ 163,920 บาท โดยจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา จากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า2 ปี
2.2 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.3 เป็นบุคคลที่หน่วยงานคัดเลือกส่งเข้าศึกษา
2.4 เป็นผู้มีศักยภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการ

ระยะเวลาในการรับสมัครและสอบคัดเลือก:

ขายใบสมัครและรับสมัคร ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี (คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

 

โครงสร้างหลักสูตร


 

โครงการ MPE ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค เรียนทั้งหมด 36 หน่วยกิต (12 วิชา)

                        วิชาบังคับ           - รม.611 ปรัชญาประยุกต์กับการจัดการทางการเมือง         

                                                - รม.612 การค้นคว้าและวิจัยทางการจัดการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง       

                                                - รม.620 การออกแบบโครงสร้างและสถาบันทางการเมือง  

                                                - รม.621 การเมืองการปกครองไทย          

                                                - รม.632 การเมืองว่าด้วยการจัดการนโยบายสาธารณะ

                                                - รม.641 พลวัตรทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

                        วิชาเลือก            - รม.618 ทักษะและเครื่องมือในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 1

                                                - รม.619 ทักษะและเครื่องมือในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 2

                                                - รม.624 การเมือง กฎหมายมหาชน และการบริหารกิจการสาธารณะ            

                                                - รม.637 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม

                                                - รม.644 เศรษฐกิจการเมืองโลก

                                                - รม.645 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก

                                                - รม.647 พลวัตรเชิงอำนาจในเอเชีย-แปซิฟิก

                                                - รม.649 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นในมุมมองระดับโลก

                                                - รม.653 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครองไทย

                                                - รม.664 การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

                                                - รม.666 สัมมนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น

                                                - รม.667 สัมมนาการบริหารจัดการงานเมืองที่ยั่งยืน

                                                - รม.668 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น

                                                                                 ฯลฯ

                        การค้นคว้าอิสระ   - รม.701 การค้นคว้าอิสระ 1

                                                - รม.702 การค้นคว้าอิสระ 2

 

เอกสารเผยแพร่


 

 • ขั้นตอนการเข้าศึกษา (ประจำปีการศึกษา 2562)
 • หลักสูตรโครงการ MPE (มคอ. 2)
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ MPE
 • รายชื่ออาจารย์ประจำโครงการ MPE
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2335, 02-613-2344 (ท่าพระจันทร์), 02-986-8311 (ศูนย์รังสิต)

  หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ


   

  • โครงการจัดทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3–5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
  • โครงการจัดทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ. 2556
  • บรรยากาศการเรียนนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2556
  • นักศึกษาไปดูงานที่เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2556
  • โครงการ MPE พานักศึกษาไปเยี่ยมชมนครวัดของประเทศกัมพูชา
  • กิจกรรมการรดน้ำดำหัวอาจารย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
  • กิจกรรมรับน้องส่งพี่ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (MPE รุ่น 15) รับการบูมจากน้องนักศึกษาในงานวันรับปริญญา