DJ-Menu

โครงการ MPE

               โครงการปริญญาโทสาขาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร (MPE) เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก ณ จังหวัดลำปางเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นโครงการแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งกระจายความรู้สู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน อย่างไรก็ตาม หลังดำเนินการมาครบ 10 ปี ทางคณะพบว่า หลักสูตร MPE เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม และสมควรนำมาพัฒนาต่อยอด จึงมีการย้ายการเรียนการสอนของโครงการมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

              โครงการ MPE มีบทบาทสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิตด้านการเมืองการปกครองเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ โครงการมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทันต่อโลก และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในงานของแต่ละบุคคล ศิษย์เก่าของโครงการมาจากสาขาอาชีพ และตำแหน่งที่หลากหลายมาก อาทิ รัฐมนตรี วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคการเมือง นายทหาร นายตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นักธุรกิจ แพทย์ พยาบาล ฯลฯ

 

รายละเอียดหลักสูตร


 

วันเวลาจัดการเรียนการสอน:

ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 (ช่วง 15.00 - 18.00 เป็นวิชาภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีสอบผ่าน TU-GET) และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 15.00

สถานที่เรียน:

ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระยะเวลาการศึกษา:

นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายในปีครึ่ง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

ประมาณ 163,920 บาท โดยจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 หมวดที่ 4 การรับเข้าศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา จากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า2 ปี
2.2 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
2.3 เป็นบุคคลที่หน่วยงานคัดเลือกส่งเข้าศึกษา
2.4 เป็นผู้มีศักยภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้นำ ทั้งนี้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการ

ระยะเวลาในการรับสมัครและสอบคัดเลือก:

ขายใบสมัครและรับสมัคร ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี (คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

 

โครงสร้างหลักสูตร


 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

                        แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)                    

                                                1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต       

                                                2) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต  

                                                3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต          

                                                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต          

                        แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)                    

                                                1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต       

                                                2) หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต  

                                                3) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต          

                                                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

                        วิชาบังคับ            นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะต้องศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา จำนวน 18 หน่วยกิต ดังนี้

                                                - รม.611 หลากหลายรูปแบบของกระบวนการทางความคิด

                                                - รม.612 การค้นคว้าและวิจัยทางการเมืองและการจัดการ            

                                                - รม.621 การเมืองการปกครองไทย

                                                - รม.632 การจัดการทางการเมืองในนโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง

                                                - รม.641 พลวัตรทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

                                                - รม.642 การเมืองโลกกับภูมิรัฐศาสตร์มหาชน

                        วิชาเลือก            1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกศึกษาวิชาเลือก 2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต

                                                2) นักศึกษาแผน ข ให้เลือกศึกษาวิชาเลือก 4 วิชา จำนวน 12 หน่วยกิต

                                                - รม.618 ทักษะและเครื่องมือในการจัดการ

                                                - รม.620 การออกแบบโครงสร้างและสถาบันทางการเมือง            

                                                - รม.624 การเมือง กฎหมายมหาชน และการบริหารกิจการสาธารณะ

                                                - รม.626 สัมมนาการสื่อสารและการรณรงค์ทางการเมือง

                                                - รม.627 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

                                                - รม.628 พฤติกรรมทางการเมืองและความคิดเห็นสาธารณะ

                                                - รม.637 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม

                                                - รม.638 การสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ

                                                - รม.639 ศิลปะและปฏิบัติการเป็นผู้นำ

                                                - รม.644 เศรษฐกิจการเมืองโลก

                                                - รม.647 พลวัตรเชิงอำนาจในอินโด-แปซิฟิก

                                                - รม.649 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นในมุมมองระดับโลก

                                                - รม.653 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครองไทย

                                                - รม.664 การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

                                                - รม.667 สัมมนาการบริหารจัดการงานเมืองที่ยั่งยืน

                                                                                 ฯลฯ

                        การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา แผน ข)   

                                                - รม.701 การค้นคว้าอิสระ 1

                                                - รม.702 การค้นคว้าอิสระ 2

                        วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)   

                                                - รม.800 วิทยานิพนธ์

 

เอกสารเผยแพร่


 

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • กำหนดการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
 • ใบสมัครนักศึกษาใหม่
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


   

 • คำร้องทั่วไปนักศึกษาปริญญาโท
 • แบบฟอร์มลาพักการศึกษา
 • แบบฟอร์มรักษาสถานภาพการศึกษา
 • แบบฟอร์มคำร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ
 • ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร (MPE) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-613-2335

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ


   

  • โครงการจัดทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3–5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
  • โครงการจัดทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ. 2556
  • บรรยากาศการเรียนนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2556
  • นักศึกษาไปดูงานที่เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2556
  • โครงการ MPE พานักศึกษาไปเยี่ยมชมนครวัดของประเทศกัมพูชา
  • กิจกรรมการรดน้ำดำหัวอาจารย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
  • กิจกรรมรับน้องส่งพี่ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (MPE รุ่น 15) รับการบูมจากน้องนักศึกษาในงานวันรับปริญญา