DJ-Menu

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MIR)

"Gaining Broader Perspective of the World Today"

                 คงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจความเป็นไปทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศเรา หากเราไม่ทราบว่าประเทศเรามีฐานะและบทบาทเช่นไรในระบบระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา ความเชื่อมโยงระดับโลกได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนนับไม่ถ้วนอย่างไม่อาจคาดเดาได้ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ประเทศชาติ ตลอดจนสังคมโลก

                 คณะรัฐศาสตร์ก่อตั้งโครงการปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (MIR) เมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยเป็นหลักสูตรแรกในประเทศที่เปิดสอนสาขาวิชานี้เป็นภาษาอังกฤษ โครงการฯ เปิดรับบัณฑิตจากทุกสาขาวิชา และมุ่งสอนให้นักศึกษาเข้าใจ และมีความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลก

                  โครงการฯ เปิดสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อให้โอกาสทั้งบัณฑิตจบใหม่ และคนที่ทำงานอยู่แล้ว ได้เข้ามาเรียน เป้าหมายหลักคือการผลิตมหาบัณฑิตที่ความพร้อมด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน ให้เป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเส้นทางอาชีพของตน รวมทั้งมีจิตสำนึก และความสามารถในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในประชาคมโลก

              ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา มีมหาบัณฑิตที่จบจากโครงการฯ ร่วม 300 คน บุคคลเหล่านี้ทำงานอยู่ในหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักการทูต อาจารย์ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ/สถานทูต นักวิจัย สื่อสารมวลชน พนักงานในบรรษัทข้ามชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น

 

รายละเอียดหลักสูตร


 

หลักสูตร:

เป็นการศึกษานอกเวลาราชการ จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 36 หน่วยกิต

วันเวลาเรียน:

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-  16.00

สถานที่จัดการเรียนการสอน:

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ระยะเวลาในการศึกษา:

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วที่สุดภายในเวลา 2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติ) และช้าที่สุดภายในเวลา 7 ปี (14 ภาคการศึกษาปกติ) โดยทั่วไป นักศึกษาของโครงการฯ จะใช้เวลาราว 3 ปีในการสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษา (แบบทวิภาค):

ภาคเรียนที่ 1           สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2           มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน             มิถุนายน - กรกฎาคม

จำนวนนักศึกษา:

25 คนต่อปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

ผู้มีสิทธิสมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ไม่ว่าใน หรือนอกประเทศไทย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ):

นักศึกษาไทย 240,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติ 310,000 บาท

กำหนดการรับสมัครในแต่ละปี:

   เวลารับสมัคร
รับสมัคร กลางเดือนธันวาคม - ต้นเดือนกุมภาพันธ์
สอบข้อเขียน มีนาคม
สอบสัมภาษณ์ เมษายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปลายเดือนเมษายน
เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน มิถุนายน

 

โครงสร้างหลักสูตร


 

แผน ก. (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

หมวดวิชาบังคับ                                                      12        หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก                                                        12         หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                           12        หน่วยกิต

รวม                                                                      36        หน่วยกิต

แผน ข. (ศึกษารายวิชาและทำการค้นคว้าอิสระ)

หมวดวิชาบังคับ                                                      12         หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก                                                       18         หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ                                                      6          หน่วยกิต

รวม                                                                      36         หน่วยกิต

 

เอกสารเผยแพร่


 

 • หลักสูตรการศึกษาโครงการ MIR
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2311, 02-623-5157

  หมายเลขโทรสาร: 02-623-5323

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เว็บไซต์: www.polsci.tu.ac.th/mir/

   

  ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ


   

  • นักศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมียนมาร์ และเข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง
  • นักศึกษา MIR พบปะกับผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
  • นักศึกษา MIR เยี่ยมชมบ้านพักของออง ซาน ซูจี ผู้นำประชาธิปไตยของเมียนมาร์
  • นักศึกษา MIR ดูงานที่สถานทูตไทย ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
  • นักศึกษา MIR เข้าชม Universitas Katolik Parahyangan ประเทศอินโดนีเซีย
  • บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของโครงการ MIR ประจำปีการศึกษา 2556
  • คณาจารย์บรรยายเรื่องเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
  • นักศึกษารวมกลุ่มกันบริเวณหน้าคณะเพื่อศึกษาเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน