DJ-Menu

โครงการ MIR

"Better Understanding of the World Today"

                 คงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจความเป็นไปทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศเรา หากเราไม่ทราบว่าประเทศเรามีฐานะและบทบาทเช่นไรในระบบระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา ความเชื่อมโยงระดับโลกได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนนับไม่ถ้วนอย่างไม่อาจคาดเดาได้ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ประเทศชาติ ตลอดจนสังคมโลก

                 คณะรัฐศาสตร์ก่อตั้งโครงการปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) เมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยเป็นหลักสูตรแรกในประเทศที่เปิดสอนสาขาวิชานี้เป็นภาษาอังกฤษ โครงการฯ เปิดรับบัณฑิตจากทุกสาขาวิชา และมุ่งสอนให้นักศึกษาเข้าใจ และมีความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลก

                  โครงการฯ เปิดสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อให้โอกาสทั้งบัณฑิตจบใหม่ และคนที่ทำงานอยู่แล้ว ได้เข้ามาเรียน เป้าหมายหลักคือการผลิตมหาบัณฑิตที่ความพร้อมด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน ให้เป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเส้นทางอาชีพของตน รวมทั้งมีจิตสำนึก และความสามารถในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในประชาคมโลก

              ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา มีมหาบัณฑิตที่จบจากโครงการฯ ร่วม 300 คน บุคคลเหล่านี้ทำงานอยู่ในหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักการทูต อาจารย์ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ/สถานทูต นักวิจัย สื่อสารมวลชน พนักงานในบรรษัทข้ามชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น

 

รายละเอียดหลักสูตร


 

หลักสูตร:

เป็นการศึกษานอกเวลาราชการ จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 39 หน่วยกิต (9 - 13 วิชา)

วันเวลาเรียน:

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-  16.00 (ยกเว้นวิชา IR501 ที่เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00)

สถานที่จัดการเรียนการสอน:

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ระยะเวลาในการศึกษา:

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วที่สุดภายในเวลา 2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติ) และช้าที่สุดภายในเวลา 7 ปี (14 ภาคการศึกษาปกติ) โดยทั่วไป นักศึกษาของโครงการฯ จะใช้เวลาราว 3 ปีในการสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษา (แบบทวิภาค):

ภาคเรียนที่ 1           สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2           มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน             มิถุนายน - กรกฎาคม

การศึกษาดูงาน:

โครงการฯ พานักศึกษาไปศึกษาดูงานในต่างประเทศปีละครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 (เดือนตุลาคม) ปีที่ผ่านๆ มาทางโครงการฯ ได้พานักศึกษาไปยัง พม่า อินโดนีเซีย ตุรกี อิหร่าน อียิปต์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฯลฯ

จำนวนนักศึกษาแต่ละรุ่น:

โครงการฯ จำกัดจำนวนนักศึกษาไม่ให้เกิน 40 คนต่อรุ่น ในแต่ละรุ่นจะมีนักศึกษาต่างชาติราวร้อยละ 15

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

ผู้มีสิทธิสมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ไม่ว่าใน หรือนอกประเทศไทย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ):

นักศึกษาไทย 280,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติ 360,000 บาท

กำหนดการรับสมัครในแต่ละปี:

   เวลารับสมัคร
รับสมัคร ต้นเดือนพฤศจิกายน - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
สอบข้อเขียน มีนาคม
สอบสัมภาษณ์ เมษายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปลายเดือนเมษายน
เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน มิถุนายน

 

โครงสร้างหลักสูตร


 

แผน ก. (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต)              2 - 6      หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ                                                      18        หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก                                                        9         หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                           12        หน่วยกิต

รวม                                                                      39        หน่วยกิต

แผน ข. (ศึกษารายวิชาและทำการค้นคว้าอิสระ)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต)              2 - 6       หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ                                                      18         หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก                                                       15         หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ                                                      6          หน่วยกิต

รวม                                                                      39         หน่วยกิต

 

เอกสารเผยแพร่


 

 • ตารางเรียนโครงการ MIR (พ.ศ. 2557)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของโครงการ MIR ประจำปี 2557
 • หลักสูตรการศึกษาโครงการ MIR
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
 • คู่มือนักศึกษาโครงการ MIR
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2311, 02-623-5157

  หมายเลขโทรสาร: 02-623-5323

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เว็บไซต์: www.polsci.tu.ac.th/mir/

   

  ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ


   

  • นักศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมียนมาร์ และเข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง
  • นักศึกษา MIR พบปะกับผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
  • นักศึกษา MIR เยี่ยมชมบ้านพักของออง ซาน ซูจี ผู้นำประชาธิปไตยของเมียนมาร์
  • นักศึกษา MIR ดูงานที่สถานทูตไทย ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
  • นักศึกษา MIR เข้าชม Universitas Katolik Parahyangan ประเทศอินโดนีเซีย
  • บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของโครงการ MIR ประจำปีการศึกษา 2556
  • คณาจารย์บรรยายเรื่องเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
  • นักศึกษารวมกลุ่มกันบริเวณหน้าคณะเพื่อศึกษาเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน