DJ-Menu

ปริญญาตรี (BIR)

               โครงการ BIR เป็นหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งก่อตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป และพัฒนาการทางความรู้ใหม่ๆ ทางคณะเล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรนานาชาติด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โครงการ BIR เริ่มดำเนินงานเป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
             ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา โครงการ BIR มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการหาอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มีการเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากภายนอก ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี นักการทูต นายทหารระดับสูง นักสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงผู้มีประสบการณ์ในองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นักศึกษา BIR ยังมีโอกาสฝึกงาน และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมนี จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฯลฯ ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของโครงการ BIR ล้วนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ โดยเรามีศิษย์เก่าอยู่ตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย ทั้งทางด้านการทูต สื่อสารมวลชน สถาบันวิจัย รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:

127 หน่วยกิต

ปฏิทินการศึกษา:

ภาคการศึกษาที่ 1            สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2            มกราคม - พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน       มิถุนายน - กรกฎาคม

สถานที่เรียน:

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

นักศึกษาปริญญาตรี (ชาวไทย) 476,000 บาท
นักศึกษาปริญญาตรี (ชาวต่างชาติ) 557,000 บาท

ระยะเวลา:

4 ปี (ปริญญาตรี)

วิธีจัดการเรียนการสอน:

เป็นวิชาบรรยายในชั้นปีแรกๆ ต่อมาจึงเริ่มมีวิชาสัมมนา ขนาดห้องเรียนถูกจัดให้ได้สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอในสถานการณ์จริง

จำนวนนักศึกษา:

รับไม่เกิน 100 คน ต่อรุ่น

 

การรับสมัคร (BIR Admission) :

 

โครงการ BIR เปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้
** สามารถติดตามกำหนดการรับสมัครในแต่ละปีการศึกษาได้ที่ https://www.birpolsci.com/prospectivestudents **

 

1. Inter-Portfolio 1

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษาและใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่ได้รับการรับรองจาก ทปอ.

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนจะต้องอยู่ในระดับ “ผ่าน” ทุกวิชา

(2) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ

• SAT ในภาค Evidence-Based Reading and Writing

• GSAT ในภาค Reading, Writing and Language


เกณฑ์การคัดเลือก

(1) ผู้ที่ได้ผลคะแนน SAT ในภาค Evidence-Based Reading and Writing หรือ GSAT ในภาค Reading, Writing and Language สูงสุดตามลำดับ จำได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เห็นสมควร

(2) การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

2. Inter-Portfolio 2

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับผลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.75

(2) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ

• TOEFL: มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 61 คะแนน จาก IBT

• IELTS: มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 6.0 คะแนน

• TU-GET: มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 61 คะแนน จาก CBT

• SAT: มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing

• GSAT: มีคะแนนอย่างน้อย 400 คะแนนในภาค Reading, Writing and Language

เกณฑ์การคัดเลือก

(1) แฟ้มผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่โครงการฯ กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.birpolsci.com/interportfolio2 โดยกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานเชิงประจักษ์ ดังนี้

• ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ

• เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ หรือ

• เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศ หรือ

• เป็นผู้นํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์ เพื่อชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น

(2) ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสม และผลคะแนนภาษาอังกฤษ

(3) การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3. Inter-Admission 1

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.80 หรือมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายละเอียด ดังนี้

a. ผลสอบ GED 660 คะแนนขึ้นไป โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน

b. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษาและใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่ได้รับการรับรองจาก ทปอ. โดยมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.80

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนจะต้องอยู่ในระดับ “ผ่าน” ทุกวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 4 ภาคเรียนจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.80

(2) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ

• TOEFL: มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 61 คะแนน จาก IBT

• IELTS: มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 6.0 คะแนน

• TU-GET: มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 61 คะแนน จาก CBT

• SAT: มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing

• GSAT: มีคะแนนอย่างน้อย 400 คะแนนในภาค Reading, Writing and Language

เกณฑ์การคัดเลือก

(1) ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสม และผลคะแนนภาษาอังกฤษ

(2) คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษของโครงการฯ ตามเกณฑ์ที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

*** จำนวนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการออกข้อสอบและถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการออกข้อสอบจะพิจารณาจากลำดับคะแนนของผู้ที่สอบผ่านวิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์กับศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะให้ได้คุณภาพเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา ***

(3) การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนดโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งการพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

 

โครงสร้างหลักสูตร BIR


A: ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดหลักสูตร ชั้นปี 1-4

นักศึกษาต้องจดทะเบียนรายวิชารวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต ดังนี้

1. วิชาศึกษาทั่วไป                                                   30 หน่วยกิต

2. วิชาเฉพาะ                                                          91 หน่วยกิต

2.1. วิชาบังคับคณะ                                        30 หน่วยกิต

2.2. วิชาบังคับเฉพาะ                                      19 หน่วยกิต

2.3. วิชาบังคับนอกคณะ                                    3 หน่วยกิต

2.4. วิชาเลือก                                                18 หน่วยกิต

2.5. วิชาโท                                                   21 หน่วยกิต

2.5.1. วิชาบังคับ                                         9 หน่วยกิต

2.5.2. วิชาเลือกในกลุ่มวิชา                           6 หน่วยกิต

2.5.3. วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชา                        6 หน่วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี                                                         6 หน่วยกิต

B: ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 และมหาวิทยาลัยเมจิ ชั้นปีที่ 3-4

นักศึกษาต้องจดทะเบียนรายวิชารวมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต ดังนี้

1. วิชาศึกษาทั่วไป                                                   30 หน่วยกิต

2. วิชาเฉพาะ                                                          46 หน่วยกิต

3. รายวิชาจากมหาวิทยาลัยเมจิ                                    64 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.birpolsci.com/doubledegree-meiji

เอกสารเผยแพร่


 • หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2561 (มคอ. 2)
 • หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2564 (มคอ. 2)
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 • Download BIR Brochure (rev.2021)
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2304

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เว็บไซต์ (หลักสูตรปริญญาตรี): www.birpolsci.com

  ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ


  • BMIR1
  • BMIR2
  • BMIR3
  • BMIR4
  • BMIR5
  • BMIR6
  • BMIR7
  • BMIR8