DJ-Menu

ปริญญาตรี (BIR)

               โครงการ BIR เป็นหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่งก่อตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป และพัฒนาการทางความรู้ใหม่ๆ ทางคณะเล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรนานาชาติด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โครงการ BIR เริ่มดำเนินงานเป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
             ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา โครงการ BIR มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการหาอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มีการเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากภายนอก ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี นักการทูต นายทหารระดับสูง นักสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงผู้มีประสบการณ์ในองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นักศึกษา BIR ยังมีโอกาสฝึกงาน และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมนี จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฯลฯ ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของโครงการ BIR ล้วนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ โดยเรามีศิษย์เก่าอยู่ตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย ทั้งทางด้านการทูต สื่อสารมวลชน สถาบันวิจัย รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:

130 หน่วยกิต

ปฏิทินการศึกษา:

ภาคการศึกษาที่ 1            สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2            มกราคม - พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน       มิถุนายน - กรกฎาคม

สถานที่เรียน:

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

นักศึกษาปริญญาตรี (ชาวไทย) 476,000 บาท
นักศึกษาปริญญาตรี (ชาวต่างชาติ) 557,000 บาท

ระยะเวลา:

4 ปี (ปริญญาตรี)

วิธีจัดการเรียนการสอน:

เป็นวิชาบรรยายในชั้นปีแรกๆ ต่อมาจึงเริ่มมีวิชาสัมมนา ขนาดห้องเรียนถูกจัดให้ได้สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอในสถานการณ์จริง

จำนวนนักศึกษา:

รับไม่เกิน 100 คน ต่อรุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร: (รอบ Portfolio)

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลคะแนนเฉลี่ย ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.75 (ในวันรับสมัครอนุญาตให้นักเรียนที่มีผลคะแนน 4 ภาคการศึกษาสมัครได้ แต่ในวันสอบสัมภาษณ์นักเรียนต้องมีผลคะแนน 5 ภาคการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75 มาแสดง)

3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลสอบจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ

- TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT หรือ 61 คะแนนจาก IBT หรือ173 คะแนนจาก CBT

- IELTS มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 6.0 คะแนน

- TU GET มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT หรือ 61 คะแนนจาก CBT

- GSAT มีคะแนนส่วน Reading, Writing and Language parts อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์การคัดเลือก:

1. ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ

2. เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือ
3. เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศ หรือ
4. เป็นผู้นํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่
*สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
**การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการรับสมัคร: 

 ส่งผ่านระบบรับสมัครในรูปแบบไฟล์ PDFจํานวน 1 ไฟล์ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

1. ผลการเรียน
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้สมัคร: (รอบรับตรงร่วมกัน) 

1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย 5 ภาคเรียน (ม.4-6) ไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ

- มีผลสอบ GED อย่างต่ำเท่ากับ 2,800 คะแนนหรือ

- มีผลสอบ NEW GED อย่างต่ำเท่ากับ 660 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า165 คะแนน หรือ

- มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level, อย่างต่ำเทียบเท่า C จำนวน 5 วิชาขึ้นไป และต้องมีผลสอบ AS จำนวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ GCE ‘A’ Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A-E หรือ

- มีผลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ำเท่ากับ 4 ในจํานวน 5 วิชาขึ้นไป

3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลสอบจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ

- TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT หรือ 61 คะแนนจาก IBT หรือ173 คะแนนจาก CBT

- IELTS มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 6.0 คะแนน

- TU GET มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT หรือ 61 คะแนนจาก CBT

- GSAT มีคะแนนส่วน Reading, Writing and Language parts อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ การเทียบวุฒิฯ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

4. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะของโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงรียนนานาชาติในประเทศไทยซี่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบเทียบวุฒิหรือใบรับพิจารณาเทียบวุฒิอ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ หรือส่งใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาให้คณะและมหาวิทยาลัยพิจารณา

* ทั้งนี้ กรณียังไม่ได้หลักฐานการเทียบวุฒิ ทางมหาวิทยาลัยจะอนุโลมการยื่นหลักฐาน หากพ้นกําหนดนี้จะถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

1. วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 50% และ วิชาเรียงความ 50%

2. สอบสัมภาษณ์

โครงสร้างหลักสูตร BIR


นักศึกษาต้องจดทะเบียนรายวิชารวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ดังนี้

1. วิชาศึกษาทั่วไป                                                   30 หน่วยกิต

2. วิชาเฉพาะ                                                          94 หน่วยกิต

2.1. วิชาบังคับคณะ                                        30 หน่วยกิต

2.2. วิชาบังคับเฉพาะ                                      25 หน่วยกิต

2.3. วิชาบังคับนอกคณะ                                    6 หน่วยกิต

2.4. วิชาเลือก                                                12 หน่วยกิต

2.5. วิชาโท                                                   21 หน่วยกิต

2.5.1. วิชาบังคับ                                         9 หน่วยกิต

2.5.2. วิชาเลือกในกลุ่มวิชา                           6 หน่วยกิต

2.5.3. วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชา                        6 หน่วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี                                                         6 หน่วยกิต

เอกสารเผยแพร่


 • หลักสูตรการศึกษา (มคอ. 2)
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2304

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เว็บไซต์ (หลักสูตรปริญญาตรี): www.birpolsci.com

  ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ


  • BMIR1
  • BMIR2
  • BMIR3
  • BMIR4
  • BMIR5
  • BMIR6
  • BMIR7
  • BMIR8