DJ-Menu

bmir2017l
 • BIR Admission 2019 - Portfolio Roundnew
 • ปริญญาตรี (BMIR)

            โครงการ BMIR เป็นหลักสูตรควบปริญญาตรี-โท สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่งก่อตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป และพัฒนาการทางความรู้ใหม่ๆ ทางคณะเล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรนานาชาติด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อโครงการ BMIR เริ่มดำเนินงาน มันเป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
               ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา โครงการ BMIR มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการหาอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มีการเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากภายนอก ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี นักการทูต นายทหารระดับสูง นักสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงผู้มีประสบการณ์ในองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นักศึกษา BMIR ยังมีโอกาสฝึกงาน และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมนี จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฯลฯ ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของโครงการ BMIR ล้วนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ โดยเรามีศิษย์เก่าอยู่ตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย ทั้งทางด้านการทูต สื่อสารมวลชน สถาบันวิจัย รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น

   

  รายละเอียดหลักสูตร


   

  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:

  126 หน่วยกิต (รวม 42 วิชา)

  ปฏิทินการศึกษา:

  ภาคการศึกษาที่ 1            สิงหาคม - ธันวาคม
  ภาคการศึกษาที่ 2            มกราคม - พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน       มิถุนายน - กรกฎาคม

  สถานที่เรียน:

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ค่าเทอม (โดยประมาณ/ต่อปี):

  นักศึกษาปริญญาตรี (ชาวไทย) 107,000 บาท
  นักศึกษาปริญญาตรี (ชาวต่างชาติ) 126,000 บาท
  นักศึกษาปริญญาโท (ชาวไทย) 99,000 บาท
  นักศึกษาปริญญาโท (ชาวต่างชาติ) 112,000 บาท

  ระยะเวลา:

  5 ปี (ปริญญาตรี-โท)
  3 ปีครึ่ง (เฉพาะปริญญาตรี)
  1 ปีครึ่ง (เฉพาะปริญญาโท)

  วิธีจัดการเรียนการสอน:

  เป็นวิชาบรรยายในชั้นปีแรกๆ ต่อมาจึงเริ่มมีวิชาสัมมนา ขนาดห้องเรียนถูกจัดให้ได้สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอในสถานการณ์จริง

  จำนวนนักศึกษา:

  รับไม่เกิน 100 คน ต่อรุ่น

  คุณสมบัติผู้สมัคร: (รอบ Portfolio (รอบที่ 1/1))

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. มีผลคะแนนเฉลี่ย ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.75 (ในวันรับสมัครอนุญาตให้นักเรียนที่มีผลคะแนน 4 ภาคการศึกษาสมัครได้ แต่ในวันสอบสัมภาษณ์นักเรียนต้องมีผลคะแนน 5 ภาคการศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75 มาแสดง
  3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ TOFEL (Internet Based Test) ไม่ต่ำกว่า 60 IELTS 5.5 หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50

  เกณฑ์การคัดเลือก: 

  1. ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ
  2. เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือ
  3. เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศ หรือ
  4. เป็นผู้นํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่
  *สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
  **การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  เอกสารประกอบการรับสมัคร: 

  ส่งผ่านระบบรับสมัครในรูปแบบไฟล์ PDFจํานวน 1 ไฟล์ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
  1. ผลการเรียน
  2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
  3. ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแข่งขัน

  คุณสมบัติผู้สมัคร: (รอบรับตรงร่วมกัน (รอบที่ 3)) 

  1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า

  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ

  - มีผลสอบ GED อย่างต่ำเท่ากับ 2,800 คะแนนหรือ

  - มีผลสอบ NEW GED อย่างต่ำเท่ากับ 600 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า145 คะแนน หรือ

  - มีผลสอบ Gec,GCSE หรือ IGCSE อย่างต่ำเท่ากับ C ในจํานวน 5วิชาขึ้นไป หรือ

  - มีผลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ำเท่ากับ 4 ในจํานวน 5 วิชาขึ้นไป

  3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลสอบจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ

  - TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500คะแนน จาก PBT หรือ 60 คะแนนจาก IBT หรือ170 คะแนนจาก CBT

  - IELTS มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5คะแนน

  - TU GET มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500คะแนน

  - OLD SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50 % ในภาคWriting and critical

  - NEW SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50 % ในภาคEvidenced -Based Reading and Writing

  4. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงรียนนานาชาติในประเทศไทยซี่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบเทียบวุฒิหรือใบรับพิจารณาเทียบวุฒิอ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ หรือส่งใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาให้คณะและมหาวิทยาลัยพิจารณา

  * ทั้งนี้ กรณียังไม่ได้หลักฐานการเทียบวุฒิ ทางมหาวิทยาลัยจะอนุโลมการยื่นหลักฐาน หากพ้นกําหนดนี้จะถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา

  เกณฑ์การคัดเลือก: 

  1. วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 50%และ วิชาเรียงความ50%ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบวิชาเรียงความจะต้องเป็นผู้มีคะแนนวิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 250 อันดับแรก
  2. สอบสัมภาษณ์

   

  เวลารับสมัคร:

     กำหนดการรับสมัครแต่ละปี
  ช่วงรับสมัคร
  • รอบ Portfolio (1/1)
  • รอบรับตรงร่วมกัน (3)

  2-20 ตุลาคม 2560
  มกราคม

  สอบข้อเขียน

  • รอบ Portfolio (1/1)
  • รอบรับตรงร่วมกัน (3)

   

  -
  10 มีนาคม 2561

  สอบสัมภาษณ์

  • รอบ Portfolio (1/1)
  • รอบรับตรงร่วมกัน (3)

   

  18 พฤศจิกายน 2560
  TBA

  ประกาศผล

  • รอบ Portfolio (1/1)
  • รอบรับตรงร่วมกัน (3)

   

  8 ธันวาคม 2560
  TBA

   

  โครงสร้างหลักสูตร (ปริญญาตรี)


   

  นักศึกษาต้องจดทะเบียนรายวิชารวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต (42 วิชา) ดังนี้

  1. วิชาศึกษาทั่วไป                                                   30 หน่วยกิต

  2. วิชาเฉพาะ                                                          90 หน่วยกิต

  2.1. วิชาบังคับคณะ                                        30 หน่วยกิต

  2.2. วิชาบังคับเฉพาะ                                      24 หน่วยกิต

  2.3. วิชาบังคับนอกคณะ                                    3 หน่วยกิต

  2.4. วิชาเลือก                                                12 หน่วยกิต

  2.5. วิชาโท                                                   21 หน่วยกิต

  2.5.1. วิชาบังคับ                                         9 หน่วยกิต

  2.5.2. วิชาเลือกในกลุ่มวิชา                           6 หน่วยกิต

  2.5.3. วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชา                        6 หน่วยกิต

  3. วิชาเลือกเสรี                                                         6 หน่วยกิต

   

  โครงสร้างหลักสูตร (ปริญญาโท)


   

  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังนี้

  1. วิชาบังคับ                                                          18 หน่วยกิต

  2. วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชา                                         6 หน่วยกิต

  3. วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชา                                           3 หน่วยกิต

  4. วิทยานิพนธ์                                                       12 หน่วยกิต

   

  รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561


   

  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ / For more information https://www.tuadmissions.in.th/
  วิ
  ธีการสมัคร / How to apply https://www.tuadmissions.in.th/dw/tuadmissions_user_guide_61.pdf

   

  เอกสารเผยแพร่


   

 • ตารางสอนโครงการ BMIR 1/2560
 • หลักสูตรการศึกษา (มคอ. 2)
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ BMIR
 • ผลการสำรวจหลังจบการศึกษาของบัณฑิต BMIR รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2555)
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 • คณะกรรมการบริหารโครงการ BMIR
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2304

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เว็บไซต์ (หลักสูตรปริญญาตรี): www.polsci.tu.ac.th/bmir/

  เว็บไซต์ (หลักสูตรปริญญาโท): www.polsci.tu.ac.th/bmir-graduate/

   

  ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ


   

  • รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมาบรรยาย
  • นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานที่คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
  • บรรยากาศการปฐมนิเทศน์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
  • สีสันกองเชียร์ของ BMIR ในงานกีฬาท่าพระจันทร์เกมส์ประจำปี พ.ศ. 2556
  • งาน Bangkok International Student Conference 2012 ที่จัดโดยนักศึกษา BMIR
  • การแข่งขัน High School Freedom Quiz Show ปลายปี พ.ศ. 2556
  • นักศึกษา BMIR เข้าชมการบริหารจัดการน้ำที่ NEWater ประเทศสิงคโปร์
  • นักศึกษาของโครงการ BMIR กำลังนำเสนอรายงานต่อเพื่อนร่วมชั้น