DJ-Menu

ปริญญาตรี (BIR)

               โครงการ BIR เป็นหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่งก่อตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป และพัฒนาการทางความรู้ใหม่ๆ ทางคณะเล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรนานาชาติด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โครงการ BIR เริ่มดำเนินงานเป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
             ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา โครงการ BIR มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการหาอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มีการเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากภายนอก ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี นักการทูต นายทหารระดับสูง นักสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงผู้มีประสบการณ์ในองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นักศึกษา BIR ยังมีโอกาสฝึกงาน และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมนี จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฯลฯ ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของโครงการ BIR ล้วนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ โดยเรามีศิษย์เก่าอยู่ตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย ทั้งทางด้านการทูต สื่อสารมวลชน สถาบันวิจัย รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:

127 หน่วยกิต

ปฏิทินการศึกษา:

ภาคการศึกษาที่ 1            สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2            มกราคม - พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน       มิถุนายน - กรกฎาคม

สถานที่เรียน:

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

นักศึกษาปริญญาตรี (ชาวไทย) 476,000 บาท
นักศึกษาปริญญาตรี (ชาวต่างชาติ) 557,000 บาท

ระยะเวลา:

4 ปี (ปริญญาตรี)

วิธีจัดการเรียนการสอน:

เป็นวิชาบรรยายในชั้นปีแรกๆ ต่อมาจึงเริ่มมีวิชาสัมมนา ขนาดห้องเรียนถูกจัดให้ได้สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการนำเสนอในสถานการณ์จริง

จำนวนนักศึกษา:

รับไม่เกิน 100 คน ต่อรุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร: (รอบ Portfolio)

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับผลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.75

3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลสอบจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ

- TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT หรือ 61 คะแนนจาก IBT 

- IELTS มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 6.0 คะแนน

- TU-GET มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT หรือ 61 คะแนนจาก CBT

- SAT: มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing

- GSAT:  มีคะแนนอย่างน้อย 400 คะแนนในภาค Reading, Writing and Language

เกณฑ์การคัดเลือก:

1. ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ

2. เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือ
3. เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศ หรือ
4. เป็นผู้นํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่
*สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
**การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการรับสมัคร: 

 ส่งผ่านระบบรับสมัครในรูปแบบไฟล์ PDFจํานวน 1 ไฟล์ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

1. ผลการเรียน
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้สมัคร: (รอบรับตรงร่วมกัน) 

1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.80

 - หรือ มีผลสอบ GED อย่างต่ำเทียบเท่า 2,800 คะแนน

 - หรือ มีผลสอบ New GED 660 คะแนนขึ้นไป โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน

 - หรือ มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level, อย่างต่ำเทียบเท่า C จำนวน 5 วิชาขึ้นไป และต้องมีผลสอบ AS จำนวนอย่าง
 น้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ GCE ‘A’ Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A-E

 - หรือ มีผลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ำเท่ากับ 4 ในจำนวน 5 วิชาขึ้นไปมีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครสอบ

- TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT หรือ 61 คะแนนจาก IBT 

- IELTS มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 6.0 คะแนน

- TU-GET มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT หรือ 61 คะแนนจาก CBT

SAT: มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing

- GSAT:  มีคะแนนอย่างน้อย 400 คะแนนในภาค Reading, Writing and Language

หมายเหตุ การเทียบวุฒิฯ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

4. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะของโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงรียนนานาชาติในประเทศไทยซี่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบเทียบวุฒิหรือใบรับพิจารณาเทียบวุฒิอ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ หรือส่งใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาให้คณะและมหาวิทยาลัยพิจารณา

* ทั้งนี้ กรณียังไม่ได้หลักฐานการเทียบวุฒิ ทางมหาวิทยาลัยจะอนุโลมการยื่นหลักฐาน หากพ้นกําหนดนี้จะถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

1. วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 50% และ วิชาเรียงความ 50%

2. สอบสัมภาษณ์

โครงสร้างหลักสูตร BIR


A: ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดหลักสูตร ชั้นปี 1-4

นักศึกษาต้องจดทะเบียนรายวิชารวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต ดังนี้

1. วิชาศึกษาทั่วไป                                                   30 หน่วยกิต

2. วิชาเฉพาะ                                                          91 หน่วยกิต

2.1. วิชาบังคับคณะ                                        30 หน่วยกิต

2.2. วิชาบังคับเฉพาะ                                      19 หน่วยกิต

2.3. วิชาบังคับนอกคณะ                                    3 หน่วยกิต

2.4. วิชาเลือก                                                18 หน่วยกิต

2.5. วิชาโท                                                   21 หน่วยกิต

2.5.1. วิชาบังคับ                                         9 หน่วยกิต

2.5.2. วิชาเลือกในกลุ่มวิชา                           6 หน่วยกิต

2.5.3. วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชา                        6 หน่วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี                                                         6 หน่วยกิต

B: ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 และมหาวิทยาลัยเมจิ ชั้นปีที่ 3-4

นักศึกษาต้องจดทะเบียนรายวิชารวมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต ดังนี้

1. วิชาศึกษาทั่วไป                                                   30 หน่วยกิต

2. วิชาเฉพาะ                                                          46 หน่วยกิต

3. รายวิชาจากมหาวิทยาลัยเมจิ                                    64 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.birpolsci.com/doubledegree-meiji

เอกสารเผยแพร่


 • หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2561 (มคอ. 2)
 • หลักสูตรการศึกษา พ.ศ.2564 (มคอ. 2)
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 • Download BIR Brochure (rev.2021)
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2304

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เว็บไซต์ (หลักสูตรปริญญาตรี): www.birpolsci.com

  ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ


  • BMIR1
  • BMIR2
  • BMIR3
  • BMIR4
  • BMIR5
  • BMIR6
  • BMIR7
  • BMIR8