DJ-Menu

สื่อสิ่งพิมพ์

            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่เป็นผลงานวิจัย หรือตำราของคณาจารย์ภายในคณะเอง และที่เป็นหนังสือวิชาการคุณภาพดีของบุคคลภายนอก คณะรัฐศาสตร์จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีแหล่งความรู้นอกห้องเรียนที่ทันสมัย อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมในวงกว้าง สื่อสิ่งพิมพ์บางส่วนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางคณะโดยตรง

 

book1

 

ศ.ดิเรก ชัยนามกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ISBN 974-572-801-2

ราคา 70 บาท

       

 

book2

 

ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย ศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ

ราคา 70 บาท

 

 

 

book1

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์

โดย รศ.สีดา สอนศรี

ISBN 974-132-551-7

ราคา 250 บาท

       

 

book2

 

การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย รศ.สีดา สอนศรี

ISBN 978-974-466-517-1

ราคา 350 บาท

 

 

book3

 

แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ และการออกแบบนโยบายภายใต้บริบทต่างๆ ของระบบสถาบัน

โดย ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

ISBN 978-974-466-592-8

ราคา 300 บาท

 

 

book4

 

วิเทศคดี วิเทโศบาย

โดย ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

ISBN 978-974-466-686-4

ราคา 200 บาท

 

book1

 

สหภาพยุโรป การเมือง นโยบาย
ระบบการอภิบาล

โดย รศ.ดร.ขจิต จิตตเสวี

ISBN 978-974-466-929-2

ราคา 450 บาท

       

 

book2

 

Case Studies หลากกรณีศึกษา

โดย รศ.ดร.พัชรี สิโรรส, ธีรพัฒน์ อังศุชวาล

ISBN 978-974-466-878-3

ราคา 220 บาท

 

 

book1

 

ครูการเมือง ความคิด ชีวิตและผลงานของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน

โดย รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ, รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ, รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

ISBN 978-974-466-982-7

ราคา 320 บาท

       

 

book2

 

ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดย รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ

ISBN 978-616-813-956-1

ราคา 320 บาท

 

 

book1

 

จักรญาณวิทยา

โดย รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

ISBN 978-616-813-959-2

ราคา 250 บาท

       

 

book2

 

องค์การ : ทฤษฎี โครงสร้าง
และการออกแบบ

โดย ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

ISBN 978-974-466-293-4

ราคา 380 บาท

 

 

book3

 

ระหว่างปริศนาและศรัทธา

โดย รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ, รศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ

ISBN 978-616-486-008-7

ราคา 520 บาท

 

 

book4

 

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประชาธิปไตย

โดย รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ISBN 978-616-486-007-0

ราคา 220 บาท

 

book3

 

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน

โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

ISBN 978-616-715-077-2

ราคา 450 บาท

 

 

book4

 

การบริหารโครงการ (Project Administration): แนวคิดและกระบวนการ

โดย รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

ISBN 978-616-488-044-3

ราคา 390 บาท

 

book3

 

ความรู้ฉบับพกพก LIBERALISM เสรีนิยม

โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

ISBN 978-616-822-131-0

ราคา 315 บาท

 

 

book4

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา

โดย รศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

ISBN 978-616-488-123-5

ราคา 380 บาท

 

book1

 

การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย

โดย รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

ISBN 978-616-488-149-5

ราคา 380 บาท

       

 

book2

 

สี่มหาจักรวรรดิบนเส้นทางแห่งกาลล่มสลาย

โดย ศ.ดร.บรรพต กำเนิดศิริ

ISBN 978-616-572-355-8

ราคา 320 บาท

 

 

book1

 

ยุคคนเดือด: ประวัติศาสตร์ปัจจุบัน

โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

ISBN 978-616-715-094-9

ราคา 390 บาท

       

 

book2

 

กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญ ค.ศ.2018 ในประเทศฟิลิปปินส์: การแก้ไขความขัดแย้งในมินดาเนาโดยให้สิทธิการปกครองตนเอง และให้ได้รับการชดเชยอย่างยุติธรรม

โดย รศ.ดร.สีดา สอนศรี

ISBN 978-616-488-185-3

ราคา 200 บาท

 

 

book1

 

มังกรผงาด 70 ปี การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ.1949 - 2019)

โดย ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

ISBN 978-616-488-299-7

ราคา 390 บาท

       

 

book2

 

นความขัดแย้งภายในภายใต้โครงสร้างระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย รศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง

ISBN 978-616-488-319-2

ราคา 200 บาท

 

 

book3

 

สิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

ISBN 978-616-488-343-7

ราคา 390 บาท

 

 

book4

 

ปาฏิหาริย์นั้นมีจริง: ความบังเอิญของไทยในการเอาตัวรอดจากอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

โดย ผศ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล

ISBN 978-616-488-383-3

ราคา 480 บาท

 

book3

 

หลักงบประมาณและการคลังสาธารณะ

โดย ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

ISBN 978-616-488-387-1

ราคา 450 บาท

 

 

book4

 

แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

เขียนโดย ผศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

ISBN 978-974-466-813-4

ราคา 380 บาท

 

book1

 

กรงเล็บมังกร แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน

โดย ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

ราคา 200 บาท

       

 

book2

 

โลกในศตวรรษที่ 21 กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดย ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

ราคา 380 บาท

 

 

book1

 

ผลัดแผ่นดินมังกร จีนภายใต้ผู้นำรุ่นที่ 5

โดย ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

ราคา 180 บาท

       

 

book2

 

35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-จีน

โดย ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

ราคา 180 บาท

 

 

book3

 

30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ความร่วมมือระหว่างกัลยาณมิตร 2518 - 2548

โดย ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

 

 

book4

 

ภูมิทัศน์เศรษฐกิจการเมืองโลก: วิกฤตกับการท้าทายในศตวรรษที่ 21

โดย ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

ราคา 450 บาท

 

book1

 

สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน อนาคต

โดย ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

ราคา 160 บาท

       

 

book2

 

เศรษฐศาสตร์การเมือง

เขียนโดย ผศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

ISBN 978-974-466-814-1

ราคา 380 บาท

 

 

book1

 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แนวหลังสมัยใหม่นิยม

บรรณาธิการโดย รศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

ราคา 480 บาท

       

 

book2

 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐ

เขียนโดย ผศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

ISBN 978-974-466-759-9

ราคา 380 บาท

 

 

book1

 

การพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้แนวคิดทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ

เขียนโดย ผศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

ISBN 978-974-466-694-9

ราคา 250 บาท

       

 

book2

 

นารี-นาวา-ประชา-รัฐ: รวมบทความสัมมนาประจำปี 2555 คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

บรรณาธิการโดย ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

ISBN 978-974-4667-11-3

ราคา 150 บาท

 

 

book3

 

ประวัติศาสตร์การทูต: ตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนา ค.ศ. 1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ. 1947

เขียนโดย รศ.ดร.บรรพต กำเนิดศิริ

ISBN 978-974-466-467-9

ราคา 350 บาท

 

 

book4

 

สู่การสลายพรมแดน: ความร่วมมือระหว่างรัฐ เหนือรัฐ และตะเข็บชายแดน

บรรณาธิการโดย อ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ

ISBN 978-974-466-731-1

ราคา 280 บาท

 

book3

 

เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ: หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย

บรรณาธิการโดย ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ธีรพัฒน์ อังศุชวาล และพัชราภา ตันตราจิน

ISBN 978-974-466-784-7

ราคา 400 บาท

 

 

book4

 

แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

เขียนโดย ผศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

ISBN 978-974-466-813-4

ราคา 380 บาท