DJ-Menu

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา 

             คณะรัฐศาสตร์มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

 

วิสัยทัศน์

             "มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา การเผยแพร่ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน”  

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์ ทักษะการทำงานในโลกยุคปัจจุบัน มุมมองและชุดความคิดในฐานะพลเมืองโลก
   ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีขณะเป็นนักศึกษา

2. นำเสนอองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองความจำเป็นของสังคมไทยในแต่ละสถานการณ์ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทางปัญญา

3. สร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เอื้อต่อการผลิตงานวิชาการที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ พร้อมผลักดันให้เกิดความเป็นชุมชนทางวิชาการ
    ในหมู่คณาจารย์และนักวิจัย

4. ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างจริงจัง ทั้งในด้านการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ และการทำวิจัย

5. ปรับปรุงแนวทางการนำองค์กร ระบบบริหารจัดการ และบรรยากาศการทำงานให้เกิดความคล่องตัว ความทันสมัย ความพึงพอใจในหมู่บุคลากร
   ตลอดจนความยั่งยืนทางการเงิน

แนวทางการบริหาร

             1. การมีส่วนร่วมและการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประชาคม
             2. การยึดกรอบเวลาระยะยาวเป็นสำคัญ
             3. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
             4. การรักษาเสรีภาพทางวิชาการ
             5. การทำงานด้วยความคล่องตัว (agility)
             6. การส่งเสริมความโปร่งใส

 

  • v1
  • การเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี
  • การประชุมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • การดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงลึกของนักศึกษา
  • ห้องสมุด ดิเรก ชัยนาม แหล่งข้อมูลชั้นนำทางด้านรัฐศาสตร์
  • ศูนย์สารสนเทศที่เพรียบพร้อมต่อความต้องการของนักศึกษา และนักวิจัย
  • ห้องประชุม ศ.ทวี แรงขำ ที่ทางคณะเพิ่งปรับปรุงให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
  • ห้องโถงรวมสำหรับกิจกรรมเอนกประสงค์ ณ ตึกคณะที่ศูนย์รังสิต