DJ-Menu

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าเรียนได้เต็มเวลา หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ลาศึกษาได้เต็มเวลา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักสูตร:      รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

     Master Program in Political Science

จำนวนรับ:         30 คน

 

รายละเอียดการรับสมัคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 

คุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 3 สาขา

 • สาขาการปกครอง
 • สาขาการระหว่างประเทศและการการทูต
 • สาขาการบริหารรัฐกิจ
 • 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
  2. ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 สามารถสมัครสอบได้ และจะต้องเป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น
  (ไม่นับรวมภาคฤดูร้อน 2566)
  3. ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องเข้าเรียนได้เต็มเวลา ดังนั้น หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาศึกษาได้เต็มเวลา
  4. ผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน) หรือ TOEFL (ไม่ต่ำกว่า60 คะแนน ในระบบ internet based (iBT)) หรือ IELTS (ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน 4.5) ทั้งนี้ผลคะแนนจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
  5. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการพิจารณาผลการสอบคัดเลือกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะรัฐศาสตร์

   

  ขั้นตอนการสมัคร


   

  1. Download ใบสมัคร กรอกข้อมูล พร้อมเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
  2. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 350 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 982-2-02549-1 ชื่อบัญชี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ส่งเอกสารการสมัครโดยสแกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf ส่งทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เขียนหัวเรื่องว่า “สมัครเรียนปริญญาโท – ชื่อนามสกุลของผู้สมัคร”

  หลักฐานประกอบการรับสมัคร


   

  1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
  2. สำเนาใบปริญญาบัตร
  3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา Transcript
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
  6. สลิปโอนเงินค่าสมัคร 350 บาท
  7. เรียงความ 2-3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 pt โดยเนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว
      และ ส่วนที่ 2 เป้าหมายและความคาดหวังในการศึกษา

  ขั้นตอนการคัดเลือก


   

  ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

  1. สอบข้อเขียน

  2. สอบสัมภาษณ์

   

  กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก


   

     ขั้นตอน    ช่วงเวลา
  รับสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
  บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2567
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  8 พฤษภาคม 2567
  สอบข้อเขียน  11 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2567
  สอบสัมภาษณ์ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มิถุนายน 2567
  เปิดเรียนภาคฤดูร้อน /2566 1 กรกฎาคม 2567

   

  เอกสารสำหรับการรับสมัครและเผยแพร่


   

 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
 • แบบฟอร์มใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการบัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2303 (สำนักงาน)

  086-341-2517 (ลักขณา)

  087-040-1490 (อุทัย)

  EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.