DJ-Menu

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2565 (จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์) ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ คณะรัฐศาสตร์ ได้พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2565 ตามไฟล์แนบ


1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
3. ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
4. รายละเอียดขึ้นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

 

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแสดงความจำนงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านทางอีเมล์ของโครงการบัณฑิตศึกษา : E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โดยแจ้งหัวเรื่องว่า “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เลขที่ใบสมัคร (650000) ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร” พร้อมแนบ ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


ในระดับปริญญาโทจะเริ่มเรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ทางออนไลน์ สามารถดูตารางบรรยายได้ที่ รายละเอียดขึ้นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565