DJ-Menu

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2566 (จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์) ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ คณะรัฐศาสตร์ ได้พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566 ตามไฟล์แนบ


1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
3. ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

ส่งแบบฟอร์มใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านทางอีเมล์ของโครงการบัณฑิตศึกษา : E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โดยแจ้งหัวเรื่องว่า “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เลขที่ใบสมัคร (660000) ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร” พร้อมแนบ ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา