DJ-Menu

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์) ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ โครงการปกติ ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2563
1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อขอให้ส่งเอกสารใบยืนยันสิทธิ์ ตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งตามประกาศ

- ระดับปริญญาโท ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (คลิกที่นี่)