DJ-Menu

สมัครงาน

ฝ่ายบุคคล งานบริหารและธุรการ

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

หมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับผู้สมัครพนักงานฯ): 02-696-5461

หมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับผู้สมัครอาจารย์): 02-696-5306

เวลาติดต่อ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

 

ประกาศรับสมัครและเอกสาร


 

  • ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ ครัังที่ 3/2566
  • ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะรัฐศาสตร์) ครั้งที่ 2/2566
  • ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  •