DJ-Menu

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าเรียนได้เต็มเวลา หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ลาศึกษาได้เต็มเวลา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักสูตร:      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

     Doctor of Philosophy Program in Political Science

จำนวนรับ:         5 คน

 

รายละเอียดการรับสมัคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 

ผู้เข้าศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 1.1

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และจบการศึกษาด้วยการทำวิทยานิพนธ์
3. เป็นผู้มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับงานวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านนี้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันที่สมัคร
4. มีผลงานวิจัยหรือผลงานที่สามารถเทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้นงานในช่วงเวลา 5 ปีก่อนวันประกาศรับสมัคร ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินผลงานได้ระดับดีมากขึ้นไป (ระดับ A ลบ หรือเทียบเท่า) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตไม่น้อยกว่า 2 ท่าน
5. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนขึ้นไป, TU-GET (Computer-based) 79 คะแนนขึ้นไป, TOEFL (Internet – based)  79 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ผลคะแนนจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
6. มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือผู้บังคับบัญชา 3 ฉบับ
7. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะรัฐศาสตร์กำหนด และการพิจารณาผลสอบคัดเลือกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะรัฐศาสตร์

ผู้เข้าศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 2.1

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์ และ/หรือมนุษย์ศาสตร์ ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.00
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และศึกษารายวิชาบังคับร่วม วิชาบังคับสาขา และวิชาเลือก โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 สามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยกระบวนการสมัครเข้าศึกษาจะต้องดำเนินการผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย และผ่านกระบวนการรับเข้าตามที่หลักสูตรกำหนด
4. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนขึ้นไป, TU-GET (Computer-based) 79 คะแนนขึ้นไป, TOEFL (Internet – based) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ผลคะแนนจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
5. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะรัฐศาสตร์กำหนด และการพิจารณาผลสอบคัดเลือกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะรัฐศาสตร์

ผู้เข้าศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 2.2

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ มีผลการศึกษาดีมาก ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.50
2. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Paper-based) 550 คะแนนขึ้นไป, TU-GET (Computer-based) 79 คะแนนขึ้นไป, TOEFL (Internet – based)  79 คะแนนขึ้นไปหรือ  IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ผลคะแนนจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะรัฐศาสตร์กำหนด และการพิจารณาผลสอบคัดเลือกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะรัฐศาสตร์

 

ขั้นตอนการสมัคร


 

1. Download ใบสมัคร กรอกข้อมูล พร้อมเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
2. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 350 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 982-2-02549-1 ชื่อบัญชี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ส่งเอกสารโดยการสแกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf ส่งทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เขียนหัวเรื่องว่า “สมัครเรียนปริญญาเอก – ชื่อนามสกุลของผู้สมัคร”.

หลักฐานประกอบการรับสมัคร


 

1. ประวัติส่วนตัว CV
2. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
3. สำเนาใบปริญญาบัตร ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. จดหมายรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้
     6.1 อาจารย์ที่ปรึกษา
     6.2 อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
     6.3 บุคคลที่น่าเชื่อถือ และ/หรือผู้บังคับบัญชา
7. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
8. ตัวอย่างงานเขียนทั้งที่ตีพิมพ์เผยแพร่และมิได้เผยแพร่ เช่น บางบทของวิทยานิพนธ์ (ไม่จำเป็นต้องส่งทั้งเล่ม) ต้นฉบับงานเขียนรายงานในวิชาเรียน ผลงานวิจัย เป็นต้น
9. Proposal ที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยให้ระบุด้วยว่าหัวข้อ Proposal อยู่ในสาขาวิชาใดของรัฐศาสตร์
10. สลิปโอนเงินค่าสมัคร 350 บาท

ขั้นตอนการคัดเลือก


 

ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. สอบสัมภาษณ์

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก


 

   ขั้นตอน    ช่วงเวลา
รับสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2567
สอบสัมภาษณ์ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มิถุนายน 2567 
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน /2566 (ปรับพื้นฐาน) 1 กรกฎาคม 2567

 

เอกสารสำหรับการรับสมัครและเผยแพร่


 

 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
 • แบบฟอร์มใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567
 • แบบฟอร์มจดหมายรับรองคุณสมบัติ
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการบัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2303 (สำนักงาน)

  086-341-2517 (ลักขณา)

  087-040-1490 (อุทัย)

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.