DJ-Menu

รัฐศาสตร์สาร

               “รัฐศาสตร์สาร” (Political Science Journal) เป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นมายาวนานและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการสังคมศาสตร์ไทย วารสารฉบับนี้ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2521 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และทัศนะที่เป็นประโยชน์ ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา “รัฐศาสตร์สาร” ได้นำเสนอผลงานวิจัยและงานเขียนอันทรงคุณภาพจำนวนนับไม่ถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา ทั้งรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และจิตวิทยา บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน “รัฐศาสตร์สาร” มักถูกเอาไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนตามมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นงานอ้างอิงสำหรับการวิจัย ทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการตีพิมพ์ รวมทั้งคอยคัดเลือกผลงานที่ทันสมัยมานำเสนอผู้อ่าน

                 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณชานนท์ จันทร์หอมกุล (ผู้ประสานงาน) โทร. 02-613-2301

 • คลิกเพื่อส่งผลงานทางออนไลน์
 • นโยบายของวารสาร


   

  จุดมุ่งหมาย:

  “รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนนานาทัศนะในหมู่นักวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ทั้งในรูปบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความแปล และบทปริทัศน์หนังสือ

  ขอบเขตสาขาวิชาของผลงานที่ตีพิมพ์:

  - การเมืองการปกครอง
  - การระหว่างประเทศ
  - การบริหารรัฐกิจ
  - นิติศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์
  - ประวัติศาสตร์
  - ปรัชญา
  - สังคมวิทยา
  - มานุษยวิทยา
  - วารสารศาสตร์

  กำหนดการตีพิมพ์:

  “รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารราย 4 เดือน มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
  - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
  - ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
  - ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

  ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์:

  - บทความวิจัย (Research article)
  - บทความวิชาการ (Academic article)
  - บทความแปล (Translated article)
  - บทความปริทัศน์หนังสือ (Book review)

  กระบวนการพิจารณาบทความ:

  ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร “รัฐศาสตร์สาร” จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒินิรนามที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review) โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน

  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้เขียน:

  ผลงานที่เสนอต่อวารสาร “รัฐศาสตร์สาร” จะต้องเป็นผลงานที่ไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารวิชาการอื่น นอกจากนี้ ผู้เขียนต้องไม่ละเมิด หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) ซึ่งถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างร้ายแรง

     กองบรรณาธิการ
  ศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา (บรรณาธิการบริหาร)
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  รศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  Dr.Patrick Jory University of Queensland, Australia
  ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

   

  เอกสารเผยแพร่


   

 • คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
 • ระบบอ้างอิงสำหรับ "รัฐศาสตรสาร"
 • จริยธรรมในการตีพิพม์ผลงานในวารสารรัฐศาสตร์สาร
 •  

  รายชื่อบทความรัฐศาสตร์สาร


   

     รัฐศาสตร์สาร
  ปีที่ 37
  ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2559
  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559
  ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2559
  ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560
  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2560
  ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2560
  ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2561
  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2561
  ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2561
  ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2562
  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2562
  ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2562

   

  รายชื่อบทความและผู้เขียน


   

     

  ปีที่ 44 (พ.ศ. 2566) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 44 (พ.ศ. 2566) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 44 (พ.ศ. 2566) ฉบับที่ 3

  download1  

   

   

     

  ปีที่ 43 (พ.ศ. 2565) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 43 (พ.ศ. 2565) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 43 (พ.ศ. 2565) ฉบับที่ 3

  download1  

   

   

     

  ปีที่ 42 (พ.ศ. 2564) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 42 (พ.ศ. 2564) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 42 (พ.ศ. 2564) ฉบับที่ 3

  download1  

   

   

     

  ปีที่ 41 (พ.ศ. 2563) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 41 (พ.ศ. 2563) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 41 (พ.ศ. 2563) ฉบับที่ 3

  download1  

   

   

     

  ปีที่ 40 (พ.ศ. 2562) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 40 (พ.ศ. 2562) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 40 (พ.ศ. 2562) ฉบับที่ 3

  download1  

   

   

  cover53   

  ปีที่ 39 (พ.ศ. 2561) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 39 (พ.ศ. 2561) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 39 (พ.ศ. 2561) ฉบับที่ 3

  download1  

   

   

  cover53 cover53   

  ปีที่ 38 (พ.ศ. 2560) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 38 (พ.ศ. 2560) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 38 (พ.ศ. 2560) ฉบับที่ 3

  download1  

   

   

  cover53 cover53   

  ปีที่ 37 (พ.ศ. 2559) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 37 (พ.ศ. 2559) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 37 (พ.ศ. 2559) ฉบับที่ 3

  download1  

   

   

  cover53 cover53 cover54

  ปีที่ 36 (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 36 (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 2

  download1

  ปีที่ 36 (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 3

  download1

   

  cover53 cover53   cover53

  ปีที่ 35 (พ.ศ. 2557) ฉบับที่ 1

  download1

  ปีที่ 35 (พ.ศ. 2557) ฉบับที่ 2 

  download1 

  ปีที่ 35 (พ.ศ. 2557) ฉบับที่ 3 

  download1