DJ-Menu

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร (MPE) เดิมชื่อ สาขาวิชาการเมืองการปกครองฯ เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็มีศิษย์เก่าประจำอยู่ในสาขาอาชีพ และวงการที่หลากหลาย ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ปัจจุบัน โครงการฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้นและได้ปรับชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ สำหรับนักบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 30) ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ชื่อหลักสูตร:      รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร

     Master of Political Science Program in Politics and Government for Executive

     หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (หลักสูตร 1 ปีครึ่ง)

 

รายละเอียดการรับสมัคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้่

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา จากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ่

2. ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.2. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

2.3. เป็นบุคคลที่หน่วยงานคัดเลือกส่งเข้าศึกษา

2.4. เป็นผู้มีศักยภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้นำ ทั้งนี้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการ

 

จำนวนรับเข้าศึกษา


 

รับจำนวน 50 คน

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร


ระยะเวลารับสมัคร 4 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2564

1. Download ใบสมัคร กรอกข้อมูล

2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร

3. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 650 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-0-09640-7 ชื่อบัญชี โครงการ MPE ศูนย์รังสิต

4. ส่งเอกสารการสมัครโดยสแกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf ส่งทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เขียนหัวเรื่องว่า “สมัครเรียนโครงการ MPE – ชื่อนามสกุลของผู้สมัคร”

เอกสารประกอบการสมัคร


 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
2. สำเนาผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาปริญญาบัตร
4. หนังสือรับรองการทำงาน
5.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป , ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก


 

   ขั้นตอน    ช่วงเวลา
สมัครด้วยตนเอง
บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 
และสอบข้อเขียน
15 พฤษภาคม 2564 (9.00 - 12.00 น.)
15 พฤษภาคม 2564 (13.00 - 16.00 น.)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 31 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 1 มิถุนายน 2564

 

เอกสารสำหรับการรับสมัครและเผยแพร่


 

 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • กำหนดการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
 • ใบสมัครของทางโครงการฯ
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2335, 02-613-2344

  หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.