DJ-Menu

โครงการ MPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็มีศิษย์เก่าประจำอยู่ในสาขาอาชีพ และวงการที่หลากหลาย ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ณ ปัจจุบัน ทางโครงการฯ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 27) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ชื่อหลักสูตร:      รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร

     Master of Political Science Program in Politics and Government for Executive

     หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (หลักสูตร 1 ปีครึ่ง)

 

รายละเอียดการรับสมัคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา จากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ่

2. ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.2. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

2.3. เป็นบุคคลที่หน่วยงานคัดเลือกส่งเข้าศึกษา

2.4. เป็นผู้มีศักยภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการ

 

ขั้นตอนการคัดเลือก


 

ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ต้องผ่านการสอบข้อเขียน (เรียงความตามหัวข้อที่กำหนด)

2. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมบริหารโครงการ

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก


 

   ขั้นตอน    ช่วงเวลา
สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์
บัดนี้ - 30 เมษายน 2561
สอบข้อเขียน (เรียงความตามหัวข้อที่กำหนด)
และสอบสัมภาษณ์
12 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 31 พฤษภาคม 2561
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน/2560 16 มิถุนายน 2561

 

เอกสารสำหรับการรับสมัครและเผยแพร่


 

 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • ใบสมัครของทางโครงการฯ
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2335, 02-613-2344

  หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.