DJ-Menu

 

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Political Science Program in International Relations) เป็นการศึกษานอกเวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.) จัดการการเรียนการสอน ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มีนาคม 2564

ชื่อหลักสูตร:      รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

     Master of Political Science in International Relations

     หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

จำนวนรับ:         25 คน

 

รายละเอียดการรับสมัคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ่

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (PBT) (ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน) หรือ TU-GET (CBT) (ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน) TOEFL (ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน) หรือ  Internet based TOEFL (ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน) หรือ IELTS (ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน 6.5) โดยมีผลคะแนนที่ได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 

ขั้นตอนการสมัคร


 

1. Download ใบสมัคร ได้ที่ https://app.box.com/s/eksf643kg6f25u95madcbkmyx2cuz8za

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 650 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี “โครงการ MIR” เลขที่บัญชี 155-2-00036-4

3. ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ในรูปแบบ PDF file มาที่ Email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (หัวเรื่อง: 2021 MIR Application)

 

กำหนดการรับสมัคร


 

   ขั้นตอน    ช่วงเวลา
รับสมัคร บัดนี้ – 1 มีนาคม 2564
สอบข้อเขียน 7 มีนาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 4 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 เมษายน 2564
เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน 29 พฤษภาคม 2564

 

เอกสารสำหรับการรับสมัครและเผยแพร่


 

 • หลักสูตรการศึกษาโครงการ MIR
 • เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2311 or Line ID: MIR Admission 

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เว็บไซต์: www.polsci.tu.ac.th/mir/