DJ-Menu

 

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Political Science Program in International Relations) เป็นการศึกษานอกเวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.) จัดการการเรียนการสอน ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มีนาคม 2567

ชื่อหลักสูตร:      รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

     Master of Political Science in International Relations

     หลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

จำนวนรับ:         25 คน

 

รายละเอียดการรับสมัคร 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ่

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (PBT) (ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน) หรือ TU-GET (CBT) (ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน) TOEFL (ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน) หรือ TOEFL ITP (ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน) หรือ  Internet based TOEFL (ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน) หรือ IELTS (ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน 6.5) โดยมีผลคะแนนที่ได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 

ขั้นตอนการสมัคร


 

1. สมัครออนไลน์ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/mir

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี “โครงการ MIR” เลขที่บัญชี 155-2-00036-4

 

กำหนดการรับสมัคร


 

   ขั้นตอน    ช่วงเวลา
รับสมัคร บัดนี้ – 4 มีนาคม 2567
สอบข้อเขียน 17 มีนาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ 21 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 เมษายน 2567
เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน มิถุนายน 2567

 

เอกสารสำหรับการรับสมัครและเผยแพร่


 

 • หลักสูตรการศึกษาโครงการ MIR
 • เอกสารประกอบการรับสมัคร
 •  

  ข้อมูลการติดต่อ


   

  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (MIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2311

  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เว็บไซต์: www.polsci.tu.ac.th/mir/