ทุนตีพิมพ์/เผยแพร่ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

8 ตุลาคม 2563

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการในวารสารวิชาการ จากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                     -------------------------------------------------------

 
 1.คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุน
         1.1 เป็นบุคลากรของคณะเท่านั้น
         1.2 สถานะในบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็น
            1.2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author)
            1.2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author)
            1.2.3 ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการทำวิจัยมากที่สุด
            1.2.4 หากเป็นบทความที่เขียนร่วมกับบุคคลภายนอก จะต้องมีสัดส่วนการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเฉพาะบุคลากรของคณะ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุน
         2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของคณะ
         2.2 กรณีที่บทความวิจัย/บทความวิชาการนั้นมีผู้เขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการตั้งแต่2คนขึ้นไป ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้เขียนบทความทุกคน
         2.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด และหากเอกสารการขอรับทุนไม่ครบถ้วนตามประเภทที่กำหนดไว้ จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ทุนในลำดับถัดไป

3.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ
        3.1. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
           3.1.1 ประเภทที่ 1 เป็นบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์แล้ว (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่จำเป็นต้องมีค่า impact factor และอยู่ในฐาน ISI (Web of Science) และ Scopus เท่านั้น
           3.1.2 ประเภทที่ 2 เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว(ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) 
        3.2. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ
           3.2.1 ประเภทที่ 1 เป็นบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์แล้ว (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่จำเป็นต้องมีค่า impact factor และอยู่ในฐาน ISI (Web of Science) และ Scopus เท่านั้น

           3.2.2 ประเภทที่ 2 เป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วระดับชาติ (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) 


 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2559
ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
 

จำนวนคนอ่าน 1341 คน จำนวนคนโหวต 3 คน
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555