ทุนตีพิมพ์/เผยแพร่ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2559

12 ตุลาคม 2558

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2559
 
     ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในด้านการวิจัยของคณะ เห็นว่าคณะรัฐศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัย ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนผลงานวิจัยที่ผลิตได้ในแต่ละปี ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะที่ผลิตผลงานวิจัยดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำ/เขียนบทความวิจัยจากผลงานวิจัยของตนเอง และสามารถนำไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสามารถนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง จึงเห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการดังกล่าว

    1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุน
        1.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์
        1.2 สถานะในบทความวิจัยเป็น
        1.2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author)
        1.2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author)
        1.2.3 ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการทำวิจัยมากที่สุด
        1.2.4 หากเป็นผู้วิจัยร่วมกับบุคคลภายนอก จะต้องมีสัดส่วนการทำวิจัยเฉพาะบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

   2. ลักษณะของผลงานวิจัย
       2.1 เป็นบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ
       2.2 มีรูปแบบของบทความวิจัย (Document Type: Article) และไม่ใช่บทความจากการประชุมวิชาการ (Document Type: Conference Paper)
       2.3 ไม่เป็นผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของผู้เสนอขอรับทุน
       2.4 เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในขณะที่ผู้เสนอขอรับทุนเป็นบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต้องระบุชื่อสังกัดเป็น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty of Political Science, Thammasat University) ในบทความวิจัยนั้นด้วย

   3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุน
       3.1 บทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       3.2 กรณีที่บทความวิจัยนั้นมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ต้องมีลายลักษณ์อักษรหรือหนังสือยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน โดยใช้หนังสือรับรองผลงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดหรือหนังสือรับรองอื่น ที่มีหัวข้อตามแบบฟอร์มที่ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ได้กำหนดไว้
       3.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์ ถือเป็นที่สุด และหากเอกสารการขอรับทุนไม่ครบถ้วนตามประเภทที่กำหนดไว้ จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ทุนในลำดับถัดไป

    4. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
       4.1 ประเภทที่ 1 เป็นบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์แล้ว (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่จำเป็นต้องมีค่า impact factor อาทิเช่น ฐานข้อมูลสากลที่ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ 1) ISI (Web of Science), 2) ScienceDirect, 3) Agricola, 4) Scopus, 5) Academic Search Premium, 6) Infotrieve, 7) Wilson หรือฐานข้อมูลสากลที่ครอบคลุมในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ 1) Social Scisearch, 2) Eric, 3) PsycINFO, 4) Sociological Abstracts, 5) Art & Humanities Search, 6) Linguistic and Language Behavior Abstracts หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ.
จำนวนทุนละ 15,000 บาท
       4.2 ประเภทที่ 2 เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับระดับชาติ (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ.
จำนวนทุนละ 10,000 บาท

     5. คำอธิบายประกอบการพิจารณา
         5.1 งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์
         5.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล ISI (จัดทําโดย ISI Journal Citation Report) สามารถสืบค้นได้ที่ http://adminapps.webofknowledge.com/JCR/ JCR?PointOfEntry=Home&SID=1AbNH8NMgLAHe5k@M9f
         5.3 วารสารวิชาการระดับระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/ jif/public_html/list%20journal.php
         5.4 บัญชีรายชื่อวารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่ปรากฏในประกาศของ สมศ. สามารถดูได้ที่ http://research.tu.ac.th

     6. เอกสารและหลักฐานประกอบ
        6.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ http://www.polsci.tu.ac.th/direk/ และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนฯ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
        6.2 เอกสารสำหรับยื่นขอรับการสนับสนุนทุนตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประกอบด้วย
             1) แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ พร้อมกรอกรายละเอียดแล้ว จำนวน 1 ชุด
             2) สำเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ (ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในการแจ้งเวียนทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ) พร้อมใบหน้าปกวารสารวิชาการ รายชื่อคณะกรรมการวารสารหรือบรรณาธิการ จำนวน 1 ชุด
             3) รายละเอียดของวารสารวิชาการ ได้แก่ Description, Editorial Board จำนวน 1 ชุด
             4) เอกสารแสดงชื่อวารสารวิชาการปรากฏอยู่ฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS หรือฐานข้อมูลระดับชาติ TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ. (รายละเอียดตามข้อ 4) จำนวน 1 ชุด

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่อได้ที่
คุณจุฑาภรณ์ ราไม้ / E-mail: djc_center@yahoo.com

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560
ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
 

จำนวนคนอ่าน 2015 คน จำนวนคนโหวต 1 คน
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555