ทุนตีพิมพ์/เผยแพร่ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
 
ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558

15 มกราคม 2558

          ศูนย์วิจัย ดิเรก  ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในด้านการวิจัยของคณะ เห็นว่าคณะรัฐศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัย  ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนผลงานวิจัยที่ผลิตได้ในแต่ละปี  ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะที่ผลิตผลงานวิจัยดังกล่าว  ได้ดำเนินการจัดทำ/เขียนบทความวิจัยจากผลงานวิจัยของตนเอง และสามารถนำไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้มากยิ่งขึ้น  อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้งสามารถนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง  จึงเห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการดังกล่าว
 
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุน
     1.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     1.2  สถานะในบทความวิจัยเป็น
            1.2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author)
            1.2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) 
            1.2.3 ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการทำวิจัยมากที่สุด
            1.2.4 หากเป็นผู้วิจัยร่วมกับบุคคลภายนอก  จะต้องมีสัดส่วนการทำวิจัยเฉพาะบุคลากรของรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
 
2. ลักษณะของผลงานวิจัย
    2.1  เป็นบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
    2.2  มีรูปแบบของบทความวิจัย (Document  Type:  Article) และไม่ใช่บทความจากการประชุมวิชาการ (Document Type: Conference Paper)
    2.3  ไม่เป็นผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใดของผู้เสนอขอรับทุน
    2.4  เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในขณะที่ผู้เสนอขอรับทุนเป็นบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และต้องระบุชื่อสังกัดเป็นคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty of Political Science, Thammasat  University) ในบทความวิจัยนั้นด้วย
 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุน
    3.1  บทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    3.2  กรณีที่บทความวิจัยนั้นมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ต้องมีลายลักษณ์อักษรหรือหนังสือยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน  โดยใช้หนังสือรับรองผลงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดหรือหนังสือรับรองอื่นที่มีหัวข้อตามแบบฟอร์มที่ศูนย์วิจัย ดิเรก  ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ได้กำหนดไว้
    3.3  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์ ถือเป็นที่สุด และหากเอกสารการขอรับทุนไม่ครบถ้วนตามประเภทที่กำหนดไว้ จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ทุนในลำดับถัดไป
 
4. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
    4.1 ประเภทที่ 1  เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวาราสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่มีค่า impact  factor อาทิเช่น ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ 1) ISI (Web of Science), 2) Science Direct, 3) Agricola, 4) Scopus, 5) Academic Search Premium, 6) Infotrieve, 7) Wilson หรือฐานข้อมูลสากลที่ครอบคลุมในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ 1) Social Scisearch, 2) Eric, 3) PsycINFO, 4) Sociological Abstracts, 5) Art & Humanities Search, 6) Linguistic and Language Behavior Abstracts  จำนวน 2 ทุนๆ ละ 15,000 บาท
    4.2 ประเภทที่ 2  เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI)  จำนวน 7 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
 
5. คำอธิบายประกอบการพิจารณา
    5.1  งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์
    5.2  วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล ISI (จัดทําโดย ISI  Journal Citation Report) สามารถสืบค้นได้ที่ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
    5.3  วารสารวิชาการระดับระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
    5.4  บัญชีรายชื่อวารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่ปรากฏในประกาศของ สมศ.  สามารถดูได้ที่ http://research.tu.ac.th
 
6. การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
    6.1  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิจัย ดิเรก  ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์  http://www.polsci.tu.ac.th/direk/  
    6.2  จัดทำเอกสาร จำนวน 1 ชุด ตามรายการดังนี้
           1)  แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
           2)  สำเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ หรือหนังสือตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
           3)  รายละเอียดของวารสารวิชาการ ได้แก่ Description, Editorial Board
           4) เอกสารแสดงชื่อวารสารวิชาการปรากฏอยู่ฐานข้อมูลสากล  ISI, SCOPUS  หรือฐานข้อมูลระดับชาติ TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ.
 

 

*********************************************************************************************************************

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่:

        คุณมิตตรี เลขะพันธุ์ โทรศัพท์ 02-696-5336 / อีเมล์: djc_center@yahoo.com 

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2559
 

จำนวนคนอ่าน 2076 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555