ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนภายใน
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 สิงหาคม 2560

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
             ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่สังกัดคณะรัฐศาสตร์  ได้มีทุนอุดหนุนทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาหรือประเด็นที่ตนสนใจ โดยลักษณะของทุนอุดหนุนการวิจัย จะเป็นลักษณะของการรวบรวม จัดระเบียบองค์ความรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบประเด็นหรือข้อมูลทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ และจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทางวิชาการและการวิจัยทั้งในระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือเป็นการประยุกต์เนื้อหาทางทฤษฎี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในแวดวงวิชาการ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันต่อไป ทั้งนี้ โดยได้จัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทต่างๆ ดังนี้คือ
 

              1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์/นักวิจัย
                  (โดยมีช่วงระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี)

              2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
                  (โดยมีช่วงระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี)

              3. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ
                  (โดยมีช่วงระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี)
 

 **********************************************************************************************************************************************************

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่:

          คุณจิราวรรณ สวยเกษร โทรศัพท์: 0-2613-2309  /อีเมล์: djc_center@yahoo.com หรือ jirawan_s@ymail.com (วายเมลล์)
          คุณจุฑาภรณ์  ราไม้ โทรศัพท์ 0-2696-5336 /อีเมล์: djc_center@yahoo.com หรือ pak_ramai@hotmail.com
 

 
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประจำปี 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
 

จำนวนคนอ่าน 2091 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555