ทุนตีพิมพ์/เผยแพร่ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557

20 มกราคม 2557

         ศูนย์ดิเรก  ชัยนาม(ฝ่ายวิจัย) คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในด้านการวิจัยของคณะ เห็นว่าคณะรัฐศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัย  ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนผลงานวิจัยที่ผลิตได้ในแต่ละปี  ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะที่ผลิตผลงานวิจัยดังกล่าว  ได้ดำเนินการจัดทำ/เขียนบทความวิจัยจากผลงานวิจัยของตนเอง และสามารถนำไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้มากยิ่งขึ้น  อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้งสามารถนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง  จึงเห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการดังกล่าว1. คุณสมบัติของผู้รับทุนสนับสนุน

    1.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์
    1.2  สถานะในบทความวิจัยเป็น
          1.2.1 ผู้วิจัยชื่อแรก (First Author)
          1.2.2 ผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) 
          1.2.3 ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการทำวิจัยมากที่สุด
          1.2.4 หากเป็นผู้วิจัยร่วมกับบุคคลภายนอก  จะต้องมีสัดส่วนการทำวิจัยเฉพาะบุคลากรของรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 
 
2. ลักษณะของผลงานวิจัย
    2.1  เป็นบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
    2.2  มีรูปแบบของบทความวิจัย (Document  Type:  Article) และไม่ใช่บทความจากการประชุมวิชาการ (Document Type: Conference Paper)
    2.3  ไม่เป็นผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใด ของผู้เสนอขอรับทุน
    2.4  เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในขณะที่ผู้เสนอขอรับทุนเป็นบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และต้องระบุชื่อสังกัดเป็น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty of Political Science, Thammasat  University) ในบทความวิจัยนั้นด้วย
  
3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุน
    3.1  บทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    3.2  กรณีที่บทความวิจัยนั้นมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน  ต้องมีลายลักษณ์อักษรหรือหนังสือยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน  โดยใช้หนังสือรับรองผลงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดหรือหนังสือรับรองอื่นที่มีหัวข้อตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ดิเรก  ชัยนาม(ฝ่ายวิจัย) คณะรัฐศาสตร์ได้กำหนดไว้
    3.3  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์ ถือเป็นที่สุด และหากเอกสารการขอรับทุนไม่ครบถ้วนตามประเภทที่กำหนดไว้ จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ทุนในลำดับถัดไป
 
4. เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
            4.1 ประเภทที่ 1  เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)  ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of Science), Scopus แต่ไม่มีค่า impact  factor หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ.  จำนวนทุนละ 15,000 บาท
           4.2 ประเภทที่ 2  เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI  หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ. จำนวนทุนละ 10,000 บาท
           4.3 ประเภทที่ 3  เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ในวารสารวิชาการระดับชาติ แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI  หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ. จำนวนทุนละ 5,000 บาท


5. คำอธิบายประกอบการพิจารณา
    5.1  งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์
    5.2  วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล ISI (จัดทําโดย ISI  Journal Citation Report) สามารถสืบค้นได้ที่ http://adminapps.webofknowledge.com/JCR/ JCR?PointOfEntry=Home&SID=1AbNH8NMgLAHe5k@M9f
    5.3  วารสารวิชาการระดับระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/ jif/public_html/list%20journal.php
    5.4  บัญชีรายชื่อวารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่ปรากฏในประกาศของ สมศ.  สามารถดูได้ที่ http://research.tu.ac.th
 
6. การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
    6.1  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ดิเรก  ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์  
    6.2  จัดทำเอกสาร จำนวน 1 ชุด ตามรายการดังนี้
          1)  แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
          2)  สำเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการ หรือหนังสือตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
          3)  รายละเอียดของวารสารวิชาการ ได้แก่ Description, Editorial Board
          4)  เอกสารแสดงชื่อวารสารวิชาการปรากฏอยู่ฐานข้อมูลสากล  ISI, SCOPUS  หรือฐานข้อมูลระดับชาติ TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ สมศ.

 

ท่านที่สนใจสามารถ ยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนฯ และเอกสารประกอบของทุนแต่ละประเภทพร้อมไฟล์บันทึกในแผ่นซีดี จำนวนอย่างละ 1 ชุด

ได้ที่ คุณมิตตรี เลขะพันธุ์ ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์(ภายใน) 5336 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม
  
 
บทความอื่น ๆ ในหมวด
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2559
 

จำนวนคนอ่าน 1800 คน ยังไม่มีผู้โหวต
 
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอบทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 


 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555